Ενεργές Προκηρύξεις

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πλήθος επαγγελματικών δραστηριοτήτων (μεταποίηση, χονδρικό εμπόριο, πληροφορική, παραγωγή ενέργειας, μεταφορές, εκδόσεις, νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, ιατρούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, λοιπά επαγγέλματα όπως κομμωτήρια, spa, καθαριστήρια)

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης έως 65%

Επιδοτούμενες δαπάνες

Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Δείτε περισσότερα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά


ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf

Επιδότηση πρώην αυτοαπασχολούμενων, ανέργων, για την ίδρυση νέας επιχείρησης

Το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι 20.000 ευρώ και επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας κλπ), δαπάνες προβολής (ιστοσελίδα, διαφημιστικά έντυπα κλπ), αμοιβές τρίτων (πχ λογιστή), προμήθειας αναλωσίμων, ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας, αποσβέσεις παγίων

Δείτε περισσότερα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.pdf

Επιδότηση για τη συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ του ΕΣΠΑ

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν ελληνικές ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ΗΔΗ εξαγωγική δραστηριότητα για την συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις (με την ιδιότητα του εκθέτη) που διοργανώνονται ΕΚΤΟΣ της ελληνικής επικράτειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Η υποβολή προτάσεων ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προυπολογισμού και το αργότερο μέχρι τις 19 Μαίου 2019

Η έγκριση δεν βασίζεται σε κριτήρια αξιολόγησης αλλά μόνο στην ημερομηνία και την ώρα υποβολής του επενδυτικού σχεδίου καθώς τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προυπολογισμού.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιλέγοντας το αρχείο δεξιά

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 2019.pdf

Αναπτυξιακός Νόμος


Σε ισχύ βρίσκεται το καθεστώς

- Γενική Επιχειρηματικότητα


Μέσω του αναπτυξιακού νόμου ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπο-σύσταση επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική μορφή και το μέγεθος τους για την υλοποίηση επενδύσεων σε συγκεκριμένους κλάδους (δεν περιλαμβάνονται δραστηριότητες λιανικού εμπορίου, εστίασης, ενοικιαζομένων δωματίων).

Οι ενισχύσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν την μορφή φορολογικής απαλλαγής, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιχορήγησης, επιδότησης μισθολογικού κόστους κλπ

Ο ελάχιστος προυπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 50.000 ευρώ (για ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισμούς κλπ) έως 500.000 ευρώ (για μεγάλες επιχειρήσεις).

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Δείτε λεπτομέρειες για τον επενδυτικό νόμο επιλέγοντας το αρχείο αριστερά.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η δράση απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις (πάνω από 50 άτομα προσωπικό και πάνω από 10.000.000 κύκλο εργασιών) που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και διαθέτουν επιλέξιμη από το πρόγραμμα δραστηριότητα (ΚΑΔ).


Επιδοτούμενες Δαπάνες

- Μηχανήματα – Εξοπλισμός

- Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων

- Μεταφορικά μέσα

- Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)


Επιλέξιμος προυπολογισμός από 50.000€ έως 400.000€


Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών


Υποβολές προτάσεων από 27/06/2018 μέχρι εξάντλησης του προυπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση του προγράμματος


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf

Επιδότηση για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στους τομείς τουρισμού και μεταποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Η δράση αφορά αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς και Πιερίας).

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 45% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000 έως 600.000 ευρώ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αρχείο αριστερά.

Επιδότηση για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στους τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Η δράση αφορά αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς και Πιερίας).

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως 100.000 ευρώ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αρχείο δεξιά.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf