Αναμενόμενες Προκηρύξεις

FRANCHISING ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf

Αναβάθμιση εταιρειών franchising

Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

Η επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιλέγοντας το αρχείο αριστερά.

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν από νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Το ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ανέρχεται στο 100% για τις νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από ανέργους και ατομικούς επιχειρηματίες και στο 50% για επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από μισθωτούς και για επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το ΠΟΣΟ που επιδοτείται μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 60.000 ΕΥΡΩ

Ενδεικτικά επιδοτούνται: αγορά εξοπλισμού, ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας, αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη), υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, δαπάνες προβολής, αγορά / χρηματοδοτική μίσθωση / αποσβέσεις εξοπλισμού, προμήθεια αναλωσίμων, ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων), μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, δαπάνες τίτλου βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοιδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοι.Σ.Επ)

Η Δράση αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.

Τα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε:

- απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

- στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων

- κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Στοχευμένη ενίσχυση του εκσυγχρονισμού, των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης.

Με τη δημιουργία του κατάλληλου υπόβαθρου σε επίπεδο υποδομών, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν την αναγκαία βάση, ώστε, στη συνέχεια, να δώσουν έμφαση στη δικτύωση, την ενίσχυση των συνεργασιών και την εξωστρέφεια.

Μέσω της υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας φεστιβάλ και παράλληλων εκδηλώσεων, γεγονός που θα οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των διοργανώσεων αυτών και στην προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αντίστοιχη δραστηριότητα.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων : 20.000 € - 400.000 €.

Ποσοστό επιδότησης: 50%

Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-250 άτομα (υπολογιζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας [ΕΜΕ]) και αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες των επιχειρήσεων για:

- Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός με έντονα καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό

- Ψηφιακή Βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών

- Ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες ή υπό-σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

O επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 250.000 - 3.000.000 €. Τα ποσοστά χρηματοδότησης καθορίζονται από το Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και διαφοροποιούνται ανάλογα με την Περιφέρεια, το είδος της επενδυτικής δαπάνης, τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης κ.α.


Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις Περιφέρειες.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ενός Συνεργατικού Σχηματισμού (ΣΣ)

1. Μέλη του ΣΣ είναι:

- ΜΜΕ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με ΚΑΔ μεταποίησης, εμπορίας και υπηρεσιών, μη αποκλειομένων των μεγάλων επιχειρήσεων

- φορείς υποστήριξης καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα)

- φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων κ.α.)

- Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

- άλλοι οικονομικοί παράγοντες, εφόσον τεκμηριώνεται η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους στο ΣΣ.

2. Απαιτείται η δημιουργία από τα μέλη του ΣΣ διακριτής νομικής οντότητας που θα αναλάβει τη διαχείριση του Συνεργατικού Σχηματισμού και θα λειτουργεί ως «Φορέας Κινητοποίησης» (ΦΚ).

3. Ο ΦΚ είναι ΜΜΕ οποιασδήποτε νομικής μορφής, στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο της οποίας δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν όλα τα νομικά πρόσωπα-μέλη του ΣΣ.

4. Όλοι οι εταίροι/μέτοχοι του ΣΣ είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι, συμμετέχουν στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο ισόποσα, με ποσοστό μικρότερο ίσο του 20%.

5. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΣ συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνεργασιών στο πλαίσιο αλυσίδων αξίας (σχέση πελάτη-προμηθευτή) /και κοινών δραστηριοτήτων.

6. Δεν είναι απαραίτητη η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων του ΣΣ.

7. Συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο 5 ΜΜΕ ως μέλη. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- συμμετέχουν στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του ΣΣ

- συνδέονται με άλλα μέλη του ΣΣ με συμβάσεις υπεργολαβίας κάθετα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας

Ποιά έργα θα ενισχυθούν;

Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι έργα, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις για:

i. τη δημιουργία και την ανάπτυξη του ΦΚ του ΣΣ, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

- η δημιουργία ή βελτίωση της υποδομής του ΦΚ (κτιριακών, εξοπλισμού, ΤΠΕ, κ.α.)

- η χρηματοδότηση ενεργειών (εκπόνηση μελετών, διοργάνωση ημερίδων και ενεργειών επιμόρφωσης, συμμετοχή σε εκθέσεις, υλοποίηση ιστοσελίδας ΦΚ και υλοποίηση λοιπών ενεργειών προώθησης του ΣΣ, κ.α.) με σκοπό

α. την οριοθέτηση του ΣΣ, την κατανόηση και διαχείριση του εξωτερικού περιβάλλοντος του ΣΣ - πελατών, προμηθευτών, τη στοχοθέτηση, τη διαχείριση διαδικασιών και αξιολόγηση της δράσης του ΣΣ

β. την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ΣΣ

γ. τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του ΣΣ

δ. τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του ΣΣ

ε. την εδραίωση κοινής καινοτομικής και επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μελών του ΣΣ

στ. τη διαμόρφωση μόνιμων πεδίων αλληλεπίδρασης (τυπικών και άτυπων συνεργασιών)

ζ. την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των μελών του ΣΣ και με διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό την ανάπτυξη νέων αγορών κ.α.

η. την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΣΣ.

ii. την ανάπτυξη των ΜΜΕ του ΣΣ, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

- η δημιουργία κοινών υποδομών- κτιριακών και εξοπλισμού παραγωγής, τυποποίησης, ΕΤΑΚ, logistics, θερμοκοιτίδας από το ΦΚ κ.α.

- η ανάπτυξη και λειτουργία κοινών υπηρεσιών όπως προμηθειών, marketing, πωλήσεων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΦΚ κ.α.

- η ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του ΣΣ από το ΦΚ (δράσεις κατάρτισης, κ.α.).

- η ενίσχυση δράσεων διεύρυνσης των αγορών και της εξωστρέφειας των μελών του ΣΣ από το ΦΚ (συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.α.).

- η από κοινού ανάπτυξη νέων κοινών ή συμπληρωματικών προϊόντων, μεθόδων επεξεργασίας, καινοτομικών ή μη, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας στο πλαίσιο συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του ΣΣ ή μελών του ΣΣ και του ΦΚ.

Τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έργα τύπου ii και προαιρετικά έργα τύπου i.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50%.

Ο συνολικός προυπολογισμός ενός σχεδίου δράσης δεν μπορεί να υπολείπεται των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ.


Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 250.000 - 2.500.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.


Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί StartUp - Spin off / Spin out

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις, ερευνητές των ανωτέρω φορέων, καθώς και από ανεξάρτητους ιδιώτες ερευνητές με ανάγκη υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση/εμπορευματοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.

Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας, καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, την εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές, επιστήμονες και από νέες δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες. Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων καινοτόμων και εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Θεματικά, η δράση θα εστιάσει στις ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες σε συγκεκριμένους Θεματικούς Τομείς και ειδικότερα στις επιστημονικές υπο-περιοχές που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που συντονίζουν οι συμβουλευτικές ομάδες των αντίστοιχων Πλατφορμών Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, όπως οι παρακάτω (ενδεικτικά):

- κόστος ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης

- μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς, με έμφαση στην τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής υποστήριξης

- έρευνα κι ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος, μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

- υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων

- ενέργειες διασύνδεσης με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό, ενέργειες προβολής/διάχυσης προϊόντων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και εκθέσεις

- κόστος και νομική υποστήριξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και κατάρτιση φακέλου-υποβολή-επικύρωση-προστασία-συνδρομές διατήρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και υφιστάμενες προς υποστήριξη.


Seal of Excellence

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument της Ε.Ε. (Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν.

Προκειμένου να μην μείνουν αναξιοποίητες οι προαναφερθείσες προτάσεις, η ΕΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία Seal of Excellence, χορηγώντας πιστοποιητικά αριστείας στις ΜμΕ, οι προτάσεις των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά, και παρακινώντας τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό αριστείας από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των προτάσεων είναι η συνάφεια με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Δυνητικοί δικαιούχοι

- Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει το Seal of Excellence της ΕΕ

- Συμβατές με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3


Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης σε νέους ανέργους

Αναμένεται από τον ΟΑΕΔ


Προώθηση των νέων έως 24 ετών από την ανεργία στην αυτοαπασχόληση, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες

Αναμένεται από τον ΟΑΕΔ


Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της προώθησης της καινοτομίας και παροχής συμβουλευτικής για τη δημιουργία startups

Αναμένεται από τον ΟΑΕΔ