ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของท่าน

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายเทศมนตรีนครเชียงราย

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๑


ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๒


ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๓


ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ ๔