Семінари, конференції

Цей сайт створений науково-педагогічними працівниками кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України з метою наукової комунікації провідних науковців, молодих дослідників та практиків-освітян щодо обґрунтування та пояснення термінології, змісту та особливостей застосування дистанційних, електронних, цифрових та змішаних технологій навчання в закладах освіти, а також для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи, спрямування результатів наукових досліджень на модернізацію освітньої діяльності закладів освіти; сприяння систематизації та розповсюдженню сучасних галузевих та міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми науково-практичними досягненнями як в Україні, так і за її межами.

Кафедра відкритих освітніх систем та ІКТ (далі – кафедра ВОСІКТ) створена у 2015 р. на основі реорганізації структури ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» як загальноуніверситетська кафедра. Свої витоки кафедра бере з 15 січня 2002 року відповідно до постанови Президії АПН України як кафедра дистанційного навчання. Засновником та першим завідувачем кафедри був Віктор Васильович Олійник, нині доктор педагогічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», дійсний член Національної академії педагогічних наук України, дійсний член Міжнародної слав'янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, заслужений працівник освіти України. З 2017 р. кафедра ВОСІКТ є навчальним і науковим підрозділом Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – ЦІППО) (завідувач – канд. пед. наук С. П. Касьян).

На сьогодні наукова діяльність кафедри ВОСІКТ є підґрунтям науково обґрунтованої побудови освітнього процесу, запровадження досягнень світової педагогічної науки в освітній процес у системі післядипломної педагогічної освіти; розвитку вітчизняної педагогічної науки на основі підвищення її відкритості, застосування в освітній діяльності системи форм, методів, новітніх технологій відкритої освіти, що передбачає:

  • дослідження проблем функціонування системи вищої освіти загалом і післядипломної освіти зокрема,
  • на основі широкого застосування в освітній діяльності сучасних педагогічних, інформаційних, комп’ютерних і Інтернет-технологій та засобів комунікації визначення обґрунтованого змісту освітнього процесу та навчально-методичної роботи закладів післядипломної освіти,
  • урахування і інтерпретацію результатів сучасних наукових педагогічних досліджень та забезпечення їхнього адекватного відображення в програмах, навчальних планах підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти.

Основним об’єктом наукової, науково-методичної діяльності кафедри ВОСІКТ є освітня діяльність у відкритій післядипломній освіті (далі – ПО), а її предметом – наукове, науково-методичне забезпечення впровадження технологій змішаного навчання (далі – ЗН) в освітній процес Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» (далі – УМО) та закладів післядипломної освіти.

Експериментально-дослідна діяльність кафедри ВОСІКТ спрямована на вирішення нових завдань, поставлених перед науковцями кафедри відповідно до стратегічних напрямів наукової діяльності УМО. Одним із них є розроблення концептуальних засад підготовки керівних і педагогічних кадрів освіти з метою оптимізації їхньої діяльності в умовах відкритого інформаційного суспільства та забезпечення професійного розвитку фахівців відповідно до вимог державної політики в галузі освіти, роботодавців та ключових стейкхолдерів, а також задоволення освітніх потреб особистості споживача освітньої послуги.

Це й зумовило вибір на 2017 – 2019 рр. теми науково-дослідної роботи кафедри ВОСІКТ «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» (2017 – 2019 рр.), яка успішно пройшла реєстрацію в УкрІНТЕІ (реєстраційна картка №0117U002382).

З 2016 р. відповідно до наказу ректора УМО кафедра ВОСІКТ активно включилась у процес впровадження інноваційної хмаро орієнтованої технології з використанням сервісів Microsoft Office 365 в свою управлінську, освітню та наукову діяльність.

Процес освоєння нових передових технологій розпочався з навчання науково-педагогічних працівників кафедри ВОСІКТ на загальноуніверситетських практичних семінарах, тренінгах, які проводили представники корпорації Microsoft в Україні. Таке навчання супроводжувалось із початком створення в 2016 р. та подальшої реалізації проекту «Хмаро орієнтоване освітнє середовище кафедри ВОСІКТ на основі сервісів Microsoft Office 365», який і продовжується.