Листопад 2019 року

ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ОСВІТА ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

Національна академія педагогічних наук України

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Центральний інститут післядипломної освіти

Кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Вельмишановні колеги!

На базі Університету менеджменту освіти НАПНУ в м. Києві 20 листопада 2019 р. буде проведена

ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «ВІДКРИТА ОСВІТА ТА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

Мета Конференції: наукова комунікація провідних науковців, молодих дослідників та практиків-освітян щодо ознайомлення із вітчизняними та зарубіжними теоретичними напрацюваннями та практичним досвідом щодо тенденцій впровадження та подальшого розвитку відкритої післядипломної педагогічної освіти та технологій дистанційного навчання; спрямування результатів наукових досліджень на модернізацію освітньої діяльності закладів освіти; сприяння систематизації та розповсюдженню сучасних галузевих та міждисциплінарних знань, оволодінню новітніми досягненнями наукової методології, сприяти розширенню можливостей керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів закладів освіти-учасників конференції в галузі використання потенціалу цифрових технологій для підвищення ефективності та якості діяльності закладів освіти.

Цільова аудиторія: керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, здобувачі, автори дистанційних курсів, тьютори.

Проблемне поле Конференції:

• роль відкритості у сприянні освітнім інноваціям та діджіталізації системи освіти України;

• цифрова дидактика в освітньому процесі в умовах реформи Нової української школи;

• новітні небезпеки в Інтернет-просторі;

• досвід впровадження інноваційних форм, інтерактивних технологій, сучасних систем управління освітніми ресурсами в освітній діяльності закладів освіти;

• інноваційна навчальна література для дорослих: презентація нового підручника для здобувачів освіти системи підвищення кваліфікації «Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» за заг. ред В.В. Олійника, [ред.кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко]; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 212 с.

Форми участі у Конференції: стаття, тези, відео-виступ, презентація, онлайн-виступ тощо.

Усі матеріали Конференції (програма, тези доповіді, презентації виступів, резолюція) будуть розміщені

на сайті «Наукові заходи кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: семінари, конференції: https://sites.google.com/view/vosikt

у мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/vosikt/

Увага! Участь у Конференції безкоштовна

Для участі в Конференції подати в електронній формі: заявку учасника: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiskdZp4s8xAIizhLbNH4LtbzrE97WlWTeVFdsPf8R52CpSA/viewform

Тези доповіді (вимоги – див. Додаток); презентацію доповіді надіслати на е-адресу: vosikt.umo@gmail.com

УВАГА! Наданням заявки на участь у Конференції автори висловлюють згоду на публікацію статті в мережі Інтернет. Роботи друкуються в авторській редакції. Передрук матеріалів можливий лише зі згоди автора.

Тези доповідей будуть розміщуватися на сайті Конференції за черговістю надходження матеріалів до оргкомітету.

Кожний із учасників Конференції за замовленням у заявці зможе отримати е-сертифікат у вигляді файлу в форматі PDF.

Виступи доповідачів будуть транслюватись оффлайн і записуватись засобами сервісів Google.

За результатами Конференції буде створено електронне видання із наступним розміщенням у загальному доступі на сайті Конференції у рубриці «Тези».

Додатково пропонуємо до вашої уваги видання ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, в яких ви можете публікувати результати ваших наукових досліджень:

1) Електронне наукове фахове видання

«Теорія та методика управління освітою» (http://umo.edu.ua/elektronne-naukove-fakhove-vidannja-teorija-ta-metodika-upravlinnja-osvitoju)

2) Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (http://journal.iitta.gov.ua)

3) Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (http://umo.edu.ua/zbrnik-naukovix-pracz-qvsnik-pslyadiplomno-osvtiq)

4) Журнал «Післядипломна освіта в Україні» (http://umo.edu.ua/zhurnal-pisljadiplomna-osvita-v-ukrajini-1)

Інструкції щодо трансляції оффлайн-засідання та оффлайн-виступів учасників Конференції будуть надіслані додатково на зареєстровані електронні адреси.

Запрошуємо всю педагогічну спільноту до участі у Конференції!

Координатори з підготовки і проведення Конференції:

Касьян Сергій Петрович к. тел.: (050) 133-79-10

Ляхоцька Лариса Леонідівна к.тел.: 0672914354

Антощук Світлана Володимирівна к. тел.: (044) 481-38-42

Кондратова Людмила Григорівна: (044) 481-38-42

Веб-адміністратори: Гущина Наталія Іванівна, Андрос Мирослав Євгенійович: (044) 481-38-42

Додаток

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

мова – українська, англійська;

обсяг тез може бути в межах 3-5 стор. машинописного тексту;

текст має бути оформлений у форматі Microsoft Word 98-2003 (*.doc);

параметри сторінки: усі поля 2 см.; розмір сторінки – А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль «нормальний» («звичайний»), міжрядковий інтервал – 1,5 см., абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів;

у верхньому лівому куті вказується УДК;

на першому рядку у правому куті друкуються напівжирними літерами (курсивом) прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто;

на наступному рядку – назва тез доповіді (відцентрована, великими напівжирними літерами);

через один рядок – основний тезовий виклад;

таблиці в тексті мають бути виконані у Word;

ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Кожен рисунок повинен мати підпис, таблиця – заголовок (оформлені курсивом);

ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію;

вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками 1,5, відступи не допускаються;

покликання в тексті публікації на використані джерела оформлюються у квадратних дужках, де першою цифрою позначають номер літературного джерела у списку використаних джерел, а другою – сторінку, з якої запозичено цитату, наприклад [15, 457],

примітки (виноски) робляться автоматично;

список літератури подається в алфавітному порядку (абетковий список розташування літератури) із дотриманням державного стандарту (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);

назва «Література» друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка);

розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

після основного тексту подаються відомості про автора/авторів.

Тези до електронного видання матеріалів конференції мають

чітко регламентовану змістово-композиційну структуру, в якій виокремлюють такі складові:

• актуальність проблеми дослідження;

• стан розроблення проблеми в науці і практиці;

• основна ідея, положення, висновки дослідження;

• основні результати та їх практичне значення.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК

І.С. Іваненко,

науковий ступінь, вчене звання,

посада

(назва міста)

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ E-LEARNING

Текст

Література

1. Устинова Н.В. Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В. Устинова; [Центральний ін-т післядипломної пед. освіти НАПН України]. – К., 2006. – 232 с.

2. Boyatzis R. Competencies in the 21 st century / Richard E. Boyatzis // Journal of Management Development. – 2012. – Vol. 27. – № 1. – P. 5-12.

Тези надсилати на е-адресу: vosikt.umo@gmail.com

Тема листа: «Е-конференція. Прізвище та ініціали»