Vinnes bygdautval

Vinnes Bygdautval (VBU) skal arbeide for allmenne interesser og slik styrke Vinnesbygda som ein attraktiv tilhaldsstad for fastbuande og ferierande i alle aldre. VBU skal ha fokus på og prioritere tiltak som vil medverke til positiv bygdeutvikling.

Medlemmer i VBU er fastbuande eller personar med fast eigedom i tidlegare Vinnes skulekrins og barna deira. Medlemar må vere fylt 15 år.

Arbeidsoppgåver

Styret for VBU skal:

  • vere pådrivar for utvikling og gjennomføring av bygdeutviklande prosjekt
  • Stimulere til auka tilflytting (fastbuande og ferierande).
  • Stimulere til marknadsføring av bygda.
  • Vere bindeledd og talerøyr mellom bygda sine innbyggarar og offentlege myndigheiter
  • Søke kontakt med andre bygdeutval det vil vere naturleg å samarbeide med i saker som går utover bygdegrensene
  • Kalle inn til og gjennomføre årsmøte
  • Kalle inn til og gjennomføre bygdemøter i saker som krev meir enn styret si eigen handsaming
  • Kalla inn andre lag og organisasjonar i bygda til ein gjensidig orientering, samråding og eventuell planlegging minst ein gong i året

Styret

Eirin Bergheim

Leiar

mob. 404 94 459

Simen Soltvedt

Nestleiar

mob. 971 41 707

Bodil Hansen

Kasserar

Solveig Vindenes

Styremedlem

Hans Olav Flølo

Styremedlem

Bjørn Vindenes

Styremedlem

Sara

Styremedlem

Hans Olav Djupvik

Styremedlem