Освітні програми

Навчальні плани

Лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 "Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН України від 11.07.2017 № 1015 «Про внесення змін до деяких наказів МОН»

Наказ Міністерства освіти і науки України № 572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи" («зі змінами, внесеними наказом МОН від 11.07.2017 № 1015»)

Наказ Міністерства освіти і науки України № 834 від 27.08. 2010 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657, наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015

Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, наказом МОН України від 11.07.2017 № 1015

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1019 від 02.11.2016 Програма всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України»на базі загальноосвітніх навчальних закладів на 2016-2022роки.

Методична робота спрямовується на підвищення науково – теоретичного рівня вчителя, його психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності, формування у них готовності до творчої діяльності, самоосвіти, саморозвитку.

У цьому навчальному році школа та методичні об’єднання працювали над ІІ етапом науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та науково-методичної проблеми міста «Науково – методичне забезпечення предметів базового компоненту в умовах упровадження освітніх стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства» впровадження інноваційної педагогіки та управлінських технологій, науково – методичної проблеми школи « Громадянсько – патріотичне виховання як освітня стратегія соціалізації особистості».

На концептуально – діагностичному етапі( 2016 – 2017н.рік) робота колективу була спрямована на такі питання як: розробка концептуальних положень, діагностику психолого – педагогічного статусу учнів різних вікових груп, підготовку рекомендацій методичним об’єднанням.

У 2016– 2017 н.році було організовано роботу творчих груп за напрямами:

l Особливості соціалізації особистості в умовах євроінтеграції сучасної освіти.

l Становлення особистості в сучасному громадянському суспільстві.

l Педагогічний вплив на розвиток соціальної компетентності особистості.

l Соціальна компетентність особистості в сучасному життєвому вимірі.

l Фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної зрілості особистості.

l Особливості взаємодії учня та вчителя у процесі соціалізації особистості.

l Педагогічні умови успішної соціалізації учнів.

l Відмова від традиційних методів і перехід на діалогічні методи спілкування,

l Спільний пошук істини,

l Розвиток через створення ситуацій, що виховують, різноманітну творчу діяльність.

Домінуючою формою методичної роботи є методичні об’єднання, кожне з яких працює вже другий рік над обраною науково – методичною темою, підпорядкованою обласній, міській та шкільній методичній проблемі:

l - початкової школа: "Інноваційні технології навчання та виховання як стратегія соціалізації особистості молодшого школяра»;

l - суспільно – гуманітарні дисципліни (української мови і літератури, історії: «Розвиток творчого потенціалу школярів нетрадиційними формами роботи на уроках»

l - математики: "Створення психологічних і методичних передумов для покращення якості знань учнів в умовах соціалізації особистості».

l - природничо – математичного циклу: « Роль сучасних технологій та інновацій у вирішенні проблеми формування у учнів знань, умінь та навичок. Пристосування учнів до життя у суспільстві.»

l - російської мови « Проведення національно – патріотичного виховання в умовах підвищення активності і якості знань учнів з різними можливостями»

l - іноземної мови: "Застосування інноваційних процесів у вивченні іноземних мов як одна із стратегій соціалізації особистості громадянського суспільства».

Постійно колектив працює над впровадженням нових педагогічних технологій для розвитку творчих здібностей учнів. Педагогічним колективом постійно вивчається досвід вчителів школи та міста. За планом проводився системний моніторинг якості освіти, що давав змогу скоригувати роботу з учнями.

Згідно з планом курсової перепідготовки у цьому навчальному році пройшли курси – Удовенко О.О., Мирна О.В., Гладка Н.К., Перемітько К.О., Лаварік Ю.В. Ще за планом педагогічні працівники школи брали участь у одноденних тренінгах при інституті удосконалення: Світлична О.В., П’ятак Т.М., Богданова Н.Л., Назаренко О.В., Максименко О.І., Науменко І.А., Дембіцька Н.Л., Мирна О.В., Деркачова В.В.

Головним у своїй діяльності вчителі вбачають роботу щодо розвитку особистості

школяра та розвиток його життєвих компетенцій на засадах педагогіки життєтворчості. Педагогічним колективом навчального закладу здійснюється дослідно – експериментальна робота за темою: « Система розвитку творчого потенціалу учнів на засадах педагогіки життєтворчості». Педколектив працює на ІІІ ( формувальному) етапі експериментальної діяльності. План роботи на ІІІ етапі затверджено на засіданні методичної ради. На цьому етапі розроблено та доповнено стратегічні шкільні документи, внесено зміни до Програми розвитку школи. Створено інформаційний банк даних з проблем дослідження за експериментальною темою: а) створено базу діагностичних методик, щодо виявлення творчого потенціалу особистості учня і вчителя;

б) створено інформаційний банк даних про рівень індивідуальних можливостей дитини;

в) проведена психодіагностика інтелектуального, духовного творчого потенціалу особистості вчителя і учня.

Робота ІІІ етапу розрахована до 2020 року.

Продовжується в школі впроваджуватися в роботу всеукраїнський науково – педагогічний проект «Інтелект України» (наказ УОДГП ДМР від 25.08.16 № 189).Цей проект розрахований саме на творчих дітей.

Щодо роботи з обдарованими учнями проведено певну роботу, а саме:

- створено ефективну систему діагностики творчо обдарованих та здібних учнів;

- розроблено концептуальну модель розвитку творчого потенціалу учня;

- організовано профільність з урахуванням потреб особистості дитини;

- реалізація варіативної складової навчального плану відбувається з урахуванням потреб творчо – обдарованих дітей;

- урізноманітнено форми позакласної роботи, завдяки фінансуванню міської ради школі надано 27 годин гурткової роботи на вивчення української мови, англійської мови, інформатики, німецької мови та 4 години для гуртка «Шахи» .

Протягом звітного періоду педагогічний колектив школи продовжував застосовувати на практиці теоретико – концептуальні засади розвитку творчого потенціалу учнів шляхом опрацювання найбільш важливих наукових праць з означеної проблеми: Макаренка А.С, Сухомлинського В.О., Беха І.Д., Єрмакова І.Г.,Ващенка Г.Г., Сохань Л.В.., Вознюк Л.В., Гонтаровської Н.Б. та ін..

У 2016 – 2017 н.році проведені були засідання педагогічної ради за темами:

- «Дисципліна учнів – шлях до ефективності та результативності їх навчальної діяльності»

( листопад) ;

- « Формування успішного освітнього середовища» ( січень);

У березні педагогічна рада за темою : « Розвиток педагогічної майстерності через розвиток спілкування» перенесено на новий навчальний рік.

За навчальний рік проведено наступні семінари, які тісно пов’язані експериментальною діяльністю:

- « Роль мого предмету у майбутньому житті учня» (вересень);

- « Особистість учителя та обдарована дитина»( тренінг з використанням інтерактивних методів роботи.» (листопад );

- «Робота з обдарованими дітьми» ( семінар грудень);

- « Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності»

( соціально – педагогічний семінар , січень)»;

- « Забезпечення мобільності вчителя і учня шляхом формування інноваційних та комунікативних компетентностей»( квітень. Семінар - тренінг з використанням інтерактивних методів роботи)

Проведено педагогічні читання:

- « Виховання і розвиток особистості в навчально – виховному процесі» ( жовтень);

- « Педчитання, присвячені памяті українського педагога, літературознавця і громадської діячки Софії Русової » (грудень);

- «Прогресивні педагогічні ідеї у творчості В.Сухомлинського»( березень)

- психолого – педагогічний консиліум по 5, 9, 10,11 - м класам,;

- проведено декади та предметні тижні за планом.

- проведено шкільний тур олімпіад та прийняли участь у районному турі ( видано відповідні накази по школі);

- у жовтні 2016 року на базі школи проходив міський семінар для молодих вчителів природничо – математичного циклу;

- у березні було проведено міський семінар для соціальних педагогів та психологів міста на базі нашої школи.

- у березні було проведено міський семінар для молодих вчителів української мови.

Колективу школи вдалося розв‘язати проблеми та завдання школи, затверджені педагогічним колективом на навчальний рік. Це дало можливість досягти певних результатів. Серед найвагоміших результатів – це активна участь учнів школи у конкурсах різних рівнів, робота з обдарованими дітьми, розвиток їхніх здібностей та участь педагогічного колективу також у конкурсах різних рівнів.

У цьому році було підготовлено роботу на VIIІ Міжнародний Форум « Інноватика в сучасній освіті»( жовтень 2016), де школа стала Лауреатом ІІ ступеня Восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті – 2016» з номінації «Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах» та нагороджена Дипломом Восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті – 2016» «За активну участь в інноваційній освітній діяльності» ( Київ ,2016);

За участь у VIII Міжнародній виставці « Сучасні заклади освіти – 2017» у номінації

« Інноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина – патріота» школа отримала Диплом «За активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти» ( Київ, 2017).

В інтернет – порталі проводився конкурс на кращий кабінет серед закладів освіти, у якому брали участь і наші вчителі. Як результат участі є нагороди: Матушкіна О.К. отримала грамоту за 1 рейтингове місце серед ЗНЗ м. Дніпра за кращий кабінет початкових класів, 2 рейтингове місце серед ЗНЗ Дніпропетровської області і 10 рейтингове місце серед 100 кращих ЗНЗ України; Деркачова Г.Ю. отримала грамоту за 1 рейтингове місце серед ЗНЗ м. Дніпра за кращий кабінет хімії, 1 рейтингове місце серед ЗНЗ Дніпропетровської області і 2 рейтингове місце серед 100 кращих ЗНЗ України.

У конкурсі « Учитель року - 2017» брала участь вчитель біології Поліщук Н., яка стала переможцем міського туру та обласного. На Всеукранському конкурсі «Учитель року» вона отримала грамоту Міністерства освіти.

9 розробок уроків подали вчителі школи( Горлова Н.П., Матушкіна О.К., Деркачова Г.Ю. та Зайченко Н.А., Чопенко Р.Є., Баранова Н.В., Поліщук Н,І, Матюніна О.І., Цигрик М.М., Лобкова І.О.) на конкурс « Сучасний урок», з них 2 роботи : вчителя Поліщук Н.І. (біологія) та вчителя Чопенко Р.Є.( англійська мова) стали переможцями та відправлені до Києва. У фаховому журналі з історії надруковані уроки досвідченого вчителя школи Пелюх Л.В.

Восени 2016 року була презентована школою книга « Спогади дітей війни», яку було створено завдяки кропіткій роботі вчителя історії Пелюх Л.В. та дітей. Про презентацію було опубліковано у міській газеті « Вісті Придніпров’я» та показано по 34 каналу даний захід.