ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme :LESS) จาก กฟผ. และสพฐ. ในกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

1. คุณครูสามารถรับตารางสอนฉบับใหม่ได้ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ค่ะ [เริ่มใช้วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561]

2. กำหนดวันสิ้นสุดการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส มผ ให้คุณครูสรุปส่งในวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ค่ะ

3. รายชื่อนักเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2561 <ดาวน์โหลด>

4. ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 <ดาวน์โหลด>

5.ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 <ดาวน์โหลด>

6.ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 <ดาวน์โหลด.doc> <ดาวน์โหลด.pdf>

7.แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 <ดาวน์โหลด.pdf>วิสัยทัศน์(VISION)

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ(MISSION)

1.ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์(GOAL)

1.นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ

2.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักมีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

3.ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้มาตรฐานสากล

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์ (STRATEGY ISSUES)

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.เพิ่มศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม