กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษายินดีต้อนรับ

นายธนายุทธ คลังวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
นางสาวรจนา แก้วตา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายจิระวัฒน์ โรจนศิลป์หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวสุกัญญา แสงประทุมรองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ

แบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์เพื่อใช้ในการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2019 ระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศห้องเรียนโครงการ PSAL

แบบสำรวจผลกระทบและความต้องการของเด็กนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

รายงานตัวเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ระบบสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระบบสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ระบบเรียกเก็บหลักฐานการสมัครเรียนเฉพาะ ปพ.1 เพื่อใช้การพิจารณาคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19 )

แบบฟอร์มสำรวจอาการเจ็บป่วยของนักเรียนเป็นรายบุคคล

งานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารคู่มือกลุ่มบริหารวิชาการ ( E-BOOK)

ดาวโหลดฟอร์มเอกสารวิชาการ

ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครูจิระวัฒน์ โรจนศิลป์

ดาวโหลดเครื่องมือสื่อสารภาษาต่างประเทศม.ต้น

ดาวโหลดเครื่องมือสื่อสารภาษาต่างประเทศม.ปลาย

ดาวโหลดแบบฟอร์มบันทึกคะแนนเก็บ

ดาวโหลดแบบประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

ดาวโหลดแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ดาวโหลดแบบประเมินสมรรถนะที่สำคัญ

ดาวโหลดแบบวิเคราะห์การวัดผล

ดาวโหลดปกคำนำ-แบบบันทึกคะแนน-2.64

ดาวโหลดแบบบันทึกผลกิจกรรมแนะแนว

ดาวโหลดแบบบันทึกกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

ดาวโหลดแบบบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม

ดาวโหลดแบบรายงานการตัดสินผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์-สำหรับครู