instrukcjA jak działa Grupa?

Grupa zakupowo - sprzedażowa - Vibac, to Grupa podmiotów kupujących i sprzedających, czyli handlujących tą i tylko tą taśmą w zamkniętej Grupie osób i firm ściśle ze sobą współpracujących, wspólnie dla siebie kupujących tę taśmę jako Grupa i jako Grupa ściśle współpracując w Grupie - sprzedających zakupioną taśmę.

Elementy składowe Grupy - Vibac.

 1. Baza wiedzy - strefa rejestracji - więcej
 2. Centralny magazyn - strefa podglądu - więcej
 3. Mapa handlowa Grupy - więcej
 4. Akcelerator wiedzy (Tablica ogłoszeń) - więcej
 5. Newsletter (Baza wiedzy) - więcej
 6. Sygnatariusze (Grupa zakupowo - sprzedażowa)

Aby wejść do Grupy - kliknij - tu

Zanim się zarejestrujesz koniecznie doczytaj...

Definicje - Regulamin:

 • Grupa - Vibac, to Grupa Osób oraz Grupa firm, które tworzą Grupę osób i firm, skupioną w okół tych samych potrzeb zakupowo - sprzedażowych.
 • Grupa - Vibac, to Grupa osób i firm organizująca działania w celu przeprowadzania cyklicznych, wspólnie zaplanowanych transakcji - zakupu dużej ilości taśmy pakowej Vibac a następnie organizująca i wspierająca procesy sprzedażowe wcześniej zakupionej masy towarowej.
 • Grupa zakupowa - zakup ściśle określonego towaru dla Grupy podmiotów przez jednostkę - podmiot wyodrębniony z Grupy.
 • Grupa sprzedażowa - sprzedaż zakupionego towaru przy udziale licznej Grupy wyodrębnionych z Grupy podmiotów.
 • Zakup - proces realizowany w/g wytycznych Grupy ze wskazaniem na źródło zakupu.
 • Sprzedaż - proces realizowany przez niezależne podmioty i ich kanały dystrybucyjne.
 • Wsparcie wspomagające IPR - to działanie marketingowe realizowane w formie usługi zewnętrznej z zakresem działań w sferze usług IMPR - Internetowego Marketingu Public Relations.
 • Baza wiedzy, to zbiór Danych firm tworzących Grupę.
 • Struktura to pakiet narzędzi, witryn, stron internetowych, widzetów, do których zaimplementowane są wirtualne magazyny, formularze rejestrowe, pozwalające rejestrować podmioty gospodarcze przystępujące do działań Grupowych w/g ściśle określonych fraz kluczowych, tym samym współorganizujące strukturę informacyjną, tworzoną dla potrzeb sprzedażowych przez DOSTAWCÓW o ODBIORCACH i odwrotnie, dla potrzeb zakupowych ODBIORCÓW o DOSTAWCACH skatalogowanych w Bazie wiedzy Grupy.
 • DOSTAWCA, DOSTAWCA i ODBIORCA, ODBIORCA: - to Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Właściciel lub Pełnomocnik firmy dostarczającej, pośredniczącej, odbierającej towar) działająca na terytorium RP lub/oraz w obszarze UE w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na obszarze w/w terytoriów.
 1. DOSTAWCA - organizujący towar pod potrzeby Grupy.
 2. DOSTAWCA i ODBIORCA: - to pośrednik, kupujący towar i organizujący sprzedaż dostarczonych przez DOSTAWCĘ towarów.
 3. ODBIORCA - dokonujący zakupu towarów oferowanych przez DOSTAWCĘ i ODBIORCĘ dla potrzeb własnych.
 • Grupa zakupowa Vibac: - to świadoma korzyści, zintegrowana wokół ściśle określonego produktu Grupa firm, połączona systemowo (GSuite) w celu dokonania grupowego zakupu.
 • Grupa sprzedażowa Vibac: - to świadoma korzyści, zintegrowana wokół ściśle określonego rynku, Grupa firm, połączona w jednym celu - w jak najszybszym upłynnieniu - sprzedaży zakupionego wcześniej przez Grupę zakupową towaru.
 • Dostawa do Grupy: - to działanie polegające na: łączeniu potrzeb zakupowych kilku lub kilkunastu podmiotów i realizacja dostaw w/g zasad określanych przez Sygnatariusza założyciela danej Grupy.
 • Sygnatariusz założyciel Grupy - to Osoba prowadząca Grupę, dokonująca zakupu w imieniu Grupy, pozyskująca do Grupy podmioty, rejestrująca podmioty, dbająca o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Grupy, dokonująca weryfikacji Danych wprowadzanych do zasobów informacyjnych i bazodanowych poszczególnych Grup.
 • Handlowanie w Grupach: - to łączenie potrzeb sprzedażowych kilku lub kilkunastu podmiotów i realizacja działań zaspakajających te potrzeby - w/g zasad określanych przez Sygnatariusza Grupy.
 • Efekt Skali: - to działanie wielu podmiotów w celu wykorzystania możliwości, dla osiągania właściwych celów popytowych, marketingowych oraz handlowych, podażowych w taki sposób, aby poprzez integrację tych podmiotów oraz wspólnych działań, zebrać zamówienia z wielu niezależnych punktów i zintegrować je - połączyć w jeden duży zakup a następnie wspomóc sprzedaż zakupionych towarów zintegrowanymi działaniami marketingowymi skierowanymi do Użytkowników sieci - potencjalnych ODBIORCÓW zakupionych wcześniej towarów.
 • Usługi zewnętrzne: - to usługi świadczone drogą elektroniczną - polegają na umożliwieniu Grupie (...) zamieszczania w Bazie wiedzy Grupy nieodpłatnie informacji o sobie - o Grupie i jej Sygnatariuszach, o własnej ofercie oraz najbardziej aktualnych potrzebach.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa:

 1. Procesy zachodzące w Grupie.
 2. Definicje poszczególnych nazw, określeń dla zdarzeń.
 3. Grupa zakupowa - zasady działania.
 4. Polityka Ochrony Prywatności - zasady ochrony.
 5. Oświadczenie - treść jako zobowiązanie Sygnatariuszy działających w Grupie, skierowane do Osób odwiedzających strony Grupa - lub współpracujących z Grupą.

§ 1

Procesy:

Działania podstawowe w Grupie zakupowej.

- organizacja Grupy,

- kupno w imieniu Grupy,

- odsprzedaż zakupionych produktów tej samej Grupie zakupowej,

- usługi w postaci łączenia sprzedaży z usługą marketingu internetowego oraz z usługą świadczenia pomocy w ramach usług realizowanych drogą elektroniczną - e-mailing - dalej zwanych usługami IMPR, realizowanymi przez "Axa" Popiel Andrzej (kupno-sprzedaż) i Impuls s.c. Popiel Joanna, Popiel Andrzej (internetowy marketing I/MPR)., z siedzibą w 05-825 Grodzisk Maz, ul. Kopernika 7/6 - dalej zwanymi - Grupa - handlujemy24.pl, Grupa - wirtualnyhandlowiec24.pl Grupa - Vibac, Grupa - Taśma, Grupya - Folia, itd, itp.

Niniejszy regulamin jest odpowiedzią na zapisy prawa oraz obowiązków określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej w UE i związanymi z tą działalnością obowiązkami.

W szczególności treść Regulaminu odnosi się do zapisów prawa w/g art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Prawa wyłączne:

Prawa wyłączne - do treści udostępnianych w ramach świadczonych usług, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz Danych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa które przysługują Grupie oraz podmiotom z którymi Grupa zawarła stosowne umowy w formie pisemnej bądź w innej formie, np., na odległość w Chmurze, polegającej na akceptacji regulaminów po przez dobrowolny wpis do Bazy - wiedzy - Grupy - rozumianych jako pełna zgoda i akceptacja regulaminów dot. również stosowanego oprogramowania, technik działania, obowiązującej formy kupna lub sprzedaży.

Osoba reprezentująca podmiot wypełniająca formularz i wysyłająca Dane automatycznie potwierdza regulamin oraz akceptuje Politykę ochrony Prywatności, tym samym godzi się na przetwarzanie swoich Danych w ramach działań operacyjnych Grupy oraz bez zastrzeżeń przyjmuje zasady działania Grupy i bezwzględnie do tych zasad się dostosuje.

§ 3

 1. Nieodpłatne usługi zewnętrzne, w tym usługi drogą elektroniczną:

- w ramach działalności Grupy. Każda Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Osoba pełniąca obowiązki Pełnomocnika, odwiedzająca stronę internetową Grupy, która poprzez stosowną deklarację - potwierdziła chęć współpracy z Grupą i wypełniła stosowny formularz rejestrowy lub złożyła zamówienie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zakupowego jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z tych usług.

§ 4

 1. Wypełnienie formularza:

- jest jednoznaczne i bezsporne co do rozumianego skutku - Osoba dokonująca czynności polegających na wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestrowego bądź składająca zamówienia poprzez wypełnienie formularza, godzi się na przetwarzanie swoich danych bez zezwolenia, potwierdza tym samym Regulamin i Politykę Ochrony Prywatności zatwierdzoną przez Grupę.

§ 5

 1. Prawidłowe skorzystanie z usług:

- w ramach tworzenia struktury dla danej Grupy, prawidłowe a zarazem możliwe do poprawnego interpretowania usług działanie z Grupą i w Grupie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny (przystępującego do działania w Grupie) minimalnych wymagań technicznych związanych z korzystaniem z zasobów przeglądarek internetowych oraz wynikające z nowoczesnych form przekazu, występujących w postaci aplikacji bazodanowych, komunikacyjnych, integrujących opartych o rozwiązania najnowsze - nowe technologie jak Google GSuite.

 1. Strona internetowa:

Strona www Grupy (Witryny Google) jest optymalizowana do szerokości 100%

Zalecenie technologiczne - tylko przeglądarka Google Chrome.

Narzędzia - GSuite.

§ 6

 1. Grupa - nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące poprzez sieć i na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Sygnatariusz, a które z racji zaszłości technologicznych uniemożliwiają poprawne korzystanie z zasobów i usług o których mowa w § 5

§ 7

W trakcie korzystania z zasobów dostępnych w ramach świadczonych usług, jeśli system komputerowy z racji swojej technologicznej zaszłości nie posiada stosownych uaktualnień, w systemie komputerowym usługobiorcy mogą wystąpić problemy z poprawną interpretacją danych przez system oraz przez dostępne w sieci przeglądarki. W związku z tym muszą być zainstalowane odpowiednio zaprojektowane i dostępne on-line tzw. wtyczki, które zainstalowane automatycznie podobnie jak pliki cookies umożliwią poprawne działanie przeglądarek, systemu a co za tym idzie i całej struktury.

§8

Niedozwolonym jest:

 • korzystanie z usług świadczonych przez Grupę w celu naruszającym obowiązujące prawo.
 • wykorzystywanie informacji udostępnianych przez Grupę za pomocą świadczonych Usług w jakimkolwiek innym celu, niż cele wynikający z potrzeb Grupy - zakup i sprzedaż tylko w Grupie

§8a

 • Sygnatariusz (założyciel Grupy - każdy kto dokona wpisu w bazie Wiedzy Grupy i zostanie zweryfikowany - dopuszczony do zasobów Grupy) oświadcza, że wszelkie informacje zamieszczone przez niego w Bazie wiedzy - Grupy są zgodne z prawdą, a także, że jest świadom co do uprawnień i obowiązków wynikających z nałożonych zadań dot. Sygnatariusza Grupy.
 • Sygnatariusz oświadcza również, że informacje o których mowa w regulaminie danej Grupy, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. stanowiących o zasadach i sposobach w Ochronie Danych Osobowych i zezwala wszystkim Sygnatariuszom Grupy na ich przetwarzanie bez zezwolenia z zastrzeżeniem - Grupa nie odsprzedaje Danych, nie wypożycza, nie odstępuje, nie handluje Danymi zebranymi w ramach działania operacyjnego Grupy.
 • Sygnatariusz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Grupę informacji zebranych i wprowadzonych do Grupy przez Sygnatariusza.


 • W przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią, jakiegokolwiek roszczenia przeciwko Grupie w związku z wykorzystaniem informacji o których mowa w § 1-8 Sygnatariusz zwolnił Grupę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności zwróci Grupie wszelkie zasądzone kwoty tytułem odszkodowań wraz z kosztami obsługi prawnej w przypadku naruszenia praw Osób trzecich.

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Grupę usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres uslugi@wirtualnyhandlowiec24.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Grupy, informacja pod nr. tel. 691476873
 2. Reklamacja powinna zawierać takie dane jak, : imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Grupę niezwłocznie, w kolejności wpływu.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz samej odpowiedzi Osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.


§ 10

Wszystkie pozostałe kwestie regulują zapisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.


Polityka prywatności Grupa - handlujemy24.pl

Sygnatariusz zobowiązuje się do respektowania prywatności osób odwiedzających strony internetowe Grupy i zarejestrowanych Sygnatariuszy innych Sygnatariuszy już działających w ramach struktury organizacyjnej Grupy

Zobowiązania stron.

Sygnatariusz Grupy zobowiązuje się w szczególności do:


 • gromadzenia danych tylko za zgodą i wiedzą właściciela,
 • nie udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim spoza Grupy gdy o tym nie wiedzą (wyjątkiem jest sytuacja, w której imię, nazwisko i adres e-mail zarejestrowanego Sygnatariusza są przekazywane do dyspozycji już zarejestrowanych Sygnatariuszy do których dany Sygnatariusz się przyłącza,
 • umożliwienia wglądu w dane i ich edycji, gdy zachodzi taka konieczność,
 • natychmiastowego zaprzestania gromadzenia i wykorzystywania danych w przypadku, gdy Grupa wyrazi dezaprobatę co do działania Sygnatariusza przetwarzającego dane.
 • ścisłego przestrzegania Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ze zm. oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dot. Osób fizycznych.


Informacja o sposobie gromadzenia a następnie przetwarzania Danych.

Sposób przetwarzania:


 • Formularze rejestracyjne - w momencie wyrażenia przez Sygnatariusza chęci skorzystania z usług, jakie oferuje Grupa - Sygnatariusz może zostać poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który umożliwi Sygnatariuszowi rejestrującemu Dane, do trafnej analizy i sprawnego przeprowadzenia procesu przez gąszcz niezbędnych działań i procedur poprawnie interpretujących możliwości Grupy w stosunku do potrzeb lub oczekiwań rejestrującego Dane.

Prawa i obowiązki Sygnatariuszy.

- świadczenie nieodpłatnych usług przez Grupę jest zobowiązaniem a więc i świadomością, że Sygnatariuszowi przysługuje:

Prawo:

 • prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych, czy firmowych.
 • prawo zażądać wykreślenia swoich Danych z bazy Głównej lub z bazy Sygnatariusza, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Grupa - usług.

Obowiązki:

 • zbieramy i przetwarzamy tylko adres e-mail i nr. IP komputera.
 • wykorzystujemy adresy e-mail w celu wysyłania komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez Grupę usługami.
 • jeśli zamówisz newsletter, Twój adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłki newslettera
 • z informacjami o działaniach Grupy i z informacjami związanymi ściśle z działaniami Sygnatariuszy danej Grupy będziesz informowany w oddzielnych newsletterach.
 • jeśli prowadzisz z Sygnatariuszem korespondencję e-mailową, Twój korespondencyjny adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do kontaktu z Sygnatariuszem, jeśli korespondujesz z Grupą, będzie wykorzystywany wyłącznie do kontaktu z Grupa - handlujemy24.pl i tylko w sprawach, których korespondencja ta dotyczy.
 • nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail podmiotom trzecim spoza Grupy bez Twojej zgody i wiedzy.
 • zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.
 • zarejestrowanych Sygnatariuszy będziemy na bieżąco informować o ewentualnych zmianach.


Grupa - nie bierze odpowiedzialności za działania Osób i podmiotów trzecich, które

współpracują z Grupa na mocy odpowiednich umów (DOSTAWACA, ODBIORCA, SYGNATARIUSZ),

jak również Tych, na których stronach internetowych znajdują się jakiekolwiek

odsyłacze lub odniesienia do działania Grupa - handlujemy24.plPotwierdzenie regulaminu.