Instrukcja jak działa Grupa?

Łączymy się w Grupę zakupową po to aby kupić taniej bo jako Grupa kupujemy jednorazowo zdecydowanie więcej.

Po dokonaniu zakupu łączymy się w Grupę sprzedażową aby zakupiony wspólnie towar szybko sprzedać.

Grupa zakupowo - sprzedażowa - Vibac, to Grupa podmiotów kupujących i sprzedających, czyli handlujących na odległość w sieci Internet tą i tylko tą taśmą pakową w zamkniętej Grupie osób i ich firm ściśle ze sobą współpracujących, wspólnie dla siebie kupujących tę taśmę jako Grupa i jako Grupa ściśle współpracując w Grupie sprzedających zakupioną taśmę w Grupie oraz po za strefę Grupy.

Elementy składowe Grupy - Vibac.

Baza wiedzy - strefa rejestracji - więcej

Centralny magazyn - strefa podglądu stanów magazynowych - więcej (strefa transakcji)

Mapa handlowa Grupy - więcej

Akcelerator wiedzy (Tablica ogłoszeń dla Grupy) - więcej

Newsletter (Baza wiedzy dla zgrupowanych) - więcej

Sygnatariusze, założyciele (Grupa zakupowo - sprzedażowa)

Aby wejść do Grupy - kliknij - tu

Definicje - Regulamin:

Grupa - Vibac, to Grupa Osób oraz Grupa firm, które tworzą Grupę osób i firm, skupioną w okół tych samych potrzeb zakupowo - sprzedażowych w przypadku tej Grupy - tej taśmy pakowej.

Grupa - Vibac, to Grupa osób i firm organizująca działania w celu przeprowadzania cyklicznych, zaplanowanych przez Grupę akcji zakupowych,

Grupa dokonuje zakupu dużej ilości taśmy pakowej "Vibac" a następnie organizując sprzedaż wspiera procesy sprzedażowe wcześniej zakupionej taśmy przez Grupę

Grupa zakupowa - zakup ściśle określonego towaru dla Grupy podmiotów przez jednostkę - podmiot wyodrębniony z Grupy odpowiedzialny za zakup.

Grupa sprzedażowa - sprzedaż zakupionego towaru przy udziale licznej Grupy wyodrębnionych z Grupy podmiotów kupujących, następnie sprzedających wcześniej zakupiony dla Grupy towar.

Zakup - proces realizowany w/g wytycznych Grupy ze wskazaniem na podmiot odpowiedzialny za zakup oraz wskazane przez Grupę źródło zakupu.

Sprzedaż - proces realizowany przez niezależne podmioty i ich kanały dystrybucyjne.

Wsparcie, pomoc wzajemna, procesy wspomagające IPR - to działanie marketingowe realizowane w formie usługi zewnętrznej z zakresem działań w sferze usług IMPR - Internetowego Marketingu Public Relations.

Baza wiedzy, to zbiór Danych firm tworzących Grupę.

Mapa handlowa, to zestaw narzędzi tworzących mapy, punkty dystrybucyjne, punkty stałego cyklicznego odbioru.

Struktura to pakiet narzędzi, witryn, stron internetowych, widzetów, do których zaimplementowane są wirtualne magazyny, formularze rejestrowe, pozwalające rejestrować podmioty gospodarcze przystępujące do działań Grupowych w/g ściśle określonych fraz kluczowych, tym samym współorganizujące strukturę informacyjną, tworzoną dla potrzeb sprzedażowych przez DOSTAWCÓW o ODBIORCACH i odwrotnie, dla potrzeb zakupowych ODBIORCÓW o DOSTAWCACH skatalogowanych w Bazie wiedzy Grupy.

DOSTAWCA, DOSTAWCA i ODBIORCA, ODBIORCA: - to Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (Właściciel lub Pełnomocnik firmy dostarczającej, pośredniczącej, odbierającej towar) działająca na terytorium RP lub/oraz w obszarze UE w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na obszarze w/w terytoriów.

DOSTAWCA - organizujący towar pod potrzeby Grupy.

DOSTAWCA i ODBIORCA: - to pośrednik, kupujący towar i organizujący sprzedaż dostarczonych przez DOSTAWCĘ towarów.

ODBIORCA - dokonujący zakupu towarów oferowanych przez DOSTAWCĘ i ODBIORCĘ dla potrzeb własnych.

Grupa zakupowa Vibac: - to świadoma korzyści, zintegrowana wokół ściśle określonego produktu Grupa firm, połączona systemowo (GSuite) w celu dokonania grupowego zakupu.

Grupa sprzedażowa Vibac: - to świadoma korzyści, zintegrowana wokół ściśle określonego rynku, Grupa firm, połączona w jednym celu - w jak najszybszym upłynnieniu - sprzedaży zakupionego wcześniej przez Grupę zakupową towaru.

Dostawa do Grupy: - to działanie polegające na: łączeniu potrzeb zakupowych kilku lub kilkunastu podmiotów i realizacja dostaw w/g zasad określanych przez Sygnatariusza założyciela danej Grupy.

Sygnatariusz założyciel Grupy - to Osoba prowadząca Grupę, dokonująca zakupu w imieniu Grupy, pozyskująca do Grupy podmioty, rejestrująca podmioty, dbająca o rozwój i prawidłowe funkcjonowanie Grupy, dokonująca weryfikacji Danych wprowadzanych do zasobów informacyjnych i bazodanowych poszczególnych Grup.

Handlowanie w Grupach: - to łączenie potrzeb sprzedażowych kilku lub kilkunastu podmiotów i realizacja działań zaspakajających te potrzeby - w/g zasad określanych przez Sygnatariusza Grupy.

Efekt Skali: - to działanie wielu podmiotów w celu wykorzystania możliwości, dla osiągania właściwych celów popytowych, marketingowych oraz handlowych, podażowych w taki sposób, aby poprzez integrację tych podmiotów oraz wspólnych działań, zebrać zamówienia z wielu niezależnych punktów i zintegrować je - połączyć w jeden duży zakup a następnie wspomóc sprzedaż zakupionych towarów zintegrowanymi działaniami marketingowymi skierowanymi do Użytkowników sieci - potencjalnych ODBIORCÓW zakupionych wcześniej towarów.

Usługi zewnętrzne: - to usługi świadczone drogą elektroniczną - polegają na umożliwieniu Grupie (...) zamieszczania w Bazie wiedzy Grupy nieodpłatnie informacji o sobie - o Grupie i jej Sygnatariuszach, o własnej ofercie oraz najbardziej aktualnych potrzebach.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa:

Procesy zachodzące w Grupie.

Definicje poszczególnych nazw, określeń dla zdarzeń.

Grupa zakupowa - zasady działania.

Polityka Ochrony Prywatności - zasady ochrony.

Oświadczenie - treść jako zobowiązanie Sygnatariuszy działających w Grupie, skierowane do Osób odwiedzających strony Grupa - lub współpracujących z Grupą.

§ 1

Procesy:

Działania podstawowe w Grupie zakupowej.

- organizacja Grupy,

- kupno w imieniu Grupy,

- odsprzedaż zakupionych produktów tej samej Grupie zakupowej,

- usługi w postaci łączenia sprzedaży z usługą marketingu internetowego oraz z usługą świadczenia pomocy w ramach usług realizowanych drogą elektroniczną - e-mailing - dalej zwanych usługami IMPR, realizowanymi przez "Axa" Popiel Andrzej (kupno-sprzedaż) i Impuls s.c. Popiel Joanna, Popiel Andrzej (internetowy marketing I/MPR)., z siedzibą w 05-825 Grodzisk Maz, ul. Kopernika 7/6 - dalej zwanymi - Grupa - handlujemy24.pl, Grupa - wirtualnyhandlowiec24.pl Grupa - Vibac, Grupa - Taśma, Grupya - Folia, itd, itp.

Niniejszy regulamin jest odpowiedzią na zapisy prawa oraz obowiązków określających zasady prowadzenia działalności gospodarczej w UE i związanymi z tą działalnością obowiązkami.

W szczególności treść Regulaminu odnosi się do zapisów prawa w/g art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

Prawa wyłączne:

Prawa wyłączne - do treści udostępnianych w ramach świadczonych usług, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz Danych, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa które przysługują Grupie oraz podmiotom z którymi Grupa zawarła stosowne umowy w formie pisemnej bądź w innej formie, np., na odległość w Chmurze, polegającej na akceptacji regulaminów po przez dobrowolny wpis do Bazy - wiedzy - Grupy - rozumianych jako pełna zgoda i akceptacja regulaminów dot. również stosowanego oprogramowania, technik działania, obowiązującej formy kupna lub sprzedaży.

Osoba reprezentująca podmiot wypełniająca formularz i wysyłająca Dane automatycznie potwierdza regulamin oraz akceptuje Politykę ochrony Prywatności, tym samym godzi się na przetwarzanie swoich Danych w ramach działań operacyjnych Grupy oraz bez zastrzeżeń przyjmuje zasady działania Grupy i bezwzględnie do tych zasad się dostosuje.

§ 3

Nieodpłatne usługi zewnętrzne, w tym usługi drogą elektroniczną:

- w ramach działalności Grupy. Każda Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub Osoba pełniąca obowiązki Pełnomocnika, odwiedzająca stronę internetową Grupy, która poprzez stosowną deklarację - potwierdziła chęć współpracy z Grupą i wypełniła stosowny formularz rejestrowy lub złożyła zamówienie poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zakupowego jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z tych usług.

§ 4

Wypełnienie formularza:

- jest jednoznaczne i bezsporne co do rozumianego skutku - Osoba dokonująca czynności polegających na wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestrowego bądź składająca zamówienia poprzez wypełnienie formularza, godzi się na przetwarzanie swoich danych bez zezwolenia, potwierdza tym samym Regulamin i Politykę Ochrony Prywatności zatwierdzoną przez Grupę oraz RODO.

§ 5

Prawidłowe skorzystanie z usług:

- w ramach tworzenia struktury dla danej Grupy, prawidłowe a zarazem możliwe do poprawnego interpretowania usług działanie z Grupą i w Grupie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny (przystępującego do działania w Grupie) minimalnych wymagań technicznych związanych z korzystaniem z zasobów przeglądarek internetowych oraz wynikające z nowoczesnych form przekazu, występujących w postaci aplikacji bazodanowych, komunikacyjnych, integrujących opartych o rozwiązania najnowsze - nowe technologie jak Chmura Google G/Suite.

Strona internetowa:

Strona www Grupy (Witryny Google) jest optymalizowana do szerokości 100%

Zalecenie technologiczne - tylko przeglądarka Google Chrome.

Narzędzia - G/Suite.

§ 6

Grupa - nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące poprzez sieć i na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Sygnatariusz, a które z racji zaszłości technologicznych uniemożliwiają poprawne korzystanie z zasobów i usług o których mowa w § 5

§ 7

W trakcie korzystania z zasobów dostępnych w ramach świadczonych usług, jeśli system komputerowy z racji swojej technologicznej zaszłości nie posiada stosownych uaktualnień, w systemie komputerowym usługobiorcy mogą wystąpić problemy z poprawną interpretacją danych przez system oraz przez dostępne w sieci przeglądarki. W związku z tym muszą być zainstalowane odpowiednio zaprojektowane i dostępne on-line tzw. wtyczki, które zainstalowane automatycznie podobnie jak pliki cookies umożliwią poprawne działanie przeglądarek, systemu a co za tym idzie i całej struktury.

§8

Niedozwolonym jest:

korzystanie z usług świadczonych przez Grupę w celu naruszającym obowiązujące prawo.

wykorzystywanie informacji udostępnianych przez Grupę za pomocą świadczonych Usług w jakimkolwiek innym celu, niż cele wynikający z potrzeb Grupy - zakup i sprzedaż tylko w Grupie

§8a

Sygnatariusz (założyciel Grupy - każdy kto dokona wpisu w bazie Wiedzy Grupy i zostanie zweryfikowany - dopuszczony do zasobów Grupy) oświadcza, że wszelkie informacje zamieszczone przez niego w Bazie wiedzy - Grupy są zgodne z prawdą, a także, że jest świadom co do uprawnień i obowiązków wynikających z nałożonych zadań dot. Sygnatariusza Grupy.

Sygnatariusz oświadcza również, że informacje o których mowa w regulaminie danej Grupy, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. stanowiących o zasadach i sposobach w Ochronie Danych Osobowych i zezwala wszystkim Sygnatariuszom Grupy na ich przetwarzanie bez zezwolenia z zastrzeżeniem - Grupa nie odsprzedaje Danych, nie wypożycza, nie odstępuje, nie handluje Danymi zebranymi w ramach działania operacyjnego Grupy.

Sygnatariusz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Grupę informacji zebranych i wprowadzonych do Grupy przez Sygnatariusza.


W przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią, jakiegokolwiek roszczenia przeciwko Grupie w związku z wykorzystaniem informacji o których mowa w § 1-8 Sygnatariusz zwolnił Grupę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w szczególności zwróci Grupie wszelkie zasądzone kwoty tytułem odszkodowań wraz z kosztami obsługi prawnej w przypadku naruszenia praw Osób trzecich.

§ 9

Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Grupę usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres uslugi@wirtualnyhandlowiec24.pl lub w formie papierowej na adres siedziby Grupy, informacja pod nr. tel. 691476873

Reklamacja powinna zawierać takie dane jak, : imię, nazwisko, dokładny adres składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Grupę niezwłocznie, w kolejności wpływu.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz samej odpowiedzi Osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.


§ 10

Wszystkie pozostałe kwestie regulują zapisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.


Polityka prywatności Grupa - handlujemy24.pl

Sygnatariusz zobowiązuje się do respektowania prywatności osób odwiedzających strony internetowe Grupy i zarejestrowanych Sygnatariuszy innych Sygnatariuszy już działających w ramach struktury organizacyjnej Grupy

Zobowiązania stron.

Sygnatariusz Grupy zobowiązuje się w szczególności do:


gromadzenia danych tylko za zgodą i wiedzą właściciela,

nie udostępniania danych osobowych podmiotom trzecim spoza Grupy gdy o tym nie wiedzą (wyjątkiem jest sytuacja, w której imię, nazwisko i adres e-mail zarejestrowanego Sygnatariusza są przekazywane do dyspozycji już zarejestrowanych Sygnatariuszy do których dany Sygnatariusz się przyłącza,

umożliwienia wglądu w dane i ich edycji, gdy zachodzi taka konieczność,

natychmiastowego zaprzestania gromadzenia i wykorzystywania danych w przypadku, gdy Grupa wyrazi dezaprobatę co do działania Sygnatariusza przetwarzającego dane.

ścisłego przestrzegania Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ze zm. oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dot. Osób fizycznych.


Informacja o sposobie gromadzenia a następnie przetwarzania Danych.

Sposób przetwarzania:


Formularze rejestracyjne - w momencie wyrażenia przez Sygnatariusza chęci skorzystania z usług, jakie oferuje Grupa - Sygnatariusz może zostać poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który umożliwi Sygnatariuszowi rejestrującemu Dane, do trafnej analizy i sprawnego przeprowadzenia procesu przez gąszcz niezbędnych działań i procedur poprawnie interpretujących możliwości Grupy w stosunku do potrzeb lub oczekiwań rejestrującego Dane.

Prawa i obowiązki Sygnatariuszy.

- świadczenie nieodpłatnych usług przez Grupę jest zobowiązaniem a więc i świadomością, że Sygnatariuszowi przysługuje:

Prawo:

prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych, czy firmowych.

prawo zażądać wykreślenia swoich Danych z bazy Głównej lub z bazy Sygnatariusza, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Grupa - usług.

Obowiązki:

zbieramy i przetwarzamy tylko adres e-mail i nr. IP komputera.

wykorzystujemy adresy e-mail w celu wysyłania komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez Grupę usługami.

jeśli zamówisz newsletter, Twój adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłki newslettera

z informacjami o działaniach Grupy i z informacjami związanymi ściśle z działaniami Sygnatariuszy danej Grupy będziesz informowany w oddzielnych newsletterach.

jeśli prowadzisz z Sygnatariuszem korespondencję e-mailową, Twój korespondencyjny adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do kontaktu z Sygnatariuszem, jeśli korespondujesz z Grupą, będzie wykorzystywany wyłącznie do kontaktu z Grupa - handlujemy24.pl i tylko w sprawach, których korespondencja ta dotyczy.

nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail podmiotom trzecim spoza Grupy bez Twojej zgody i wiedzy.

zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

zarejestrowanych Sygnatariuszy będziemy na bieżąco informować o ewentualnych zmianach.


Grupa - nie bierze odpowiedzialności za działania Osób i podmiotów trzecich, które

współpracują z Grupa na mocy odpowiednich umów (DOSTAWACA, ODBIORCA, SYGNATARIUSZ),

jak również Tych, na których stronach internetowych znajdują się jakiekolwiek

odsyłacze lub odniesienia do działania Grupa - handlujemy24.pl

Potwierdzenie regulaminu.

Aby potwierdzić regulamin wystarczy zarejestrować Dane.