VEIDNES FISKEFORENING

9717 Veidnesklubben - NORGE

NYTT:

Veidneselva og Lille-Porsangerelva med Kjæsvannet

Fiskeregler fra 1.august

og ut 2020-sesongen:

Veidneselva:

Fra 01. august settes en «baglimit» på 2 laks pr fisker pr dag, 6 i uka og 12 i sesongen

Fra 01. august slukforbud i Ner- og Øverstilla -all bruk av sluk forbys (wobler, sluk og spinner)

Lille -Porsangerelva

Fra 01. august settes en «baglimit» på 1 laks pr fisker pr dag, 4 i uka og 8 i sesongen

Holaks - gjeldende for både Veidnes- og Lille- Porsangerelva

Fra 01. august settes all holaks ut igjen.

Fra 01. august er det forbudt å bruke klepp eller krok ved landing av fisk

Flere tiltak kan bli iverksatt med øyeblikkelig virkning som stenging av kulper med mer.

For styret

Helge Ovanger


Vi har hatt store snømengder og sein snøsmelting. På grunn av snømengdene er utbygginga av oppsynshytta oppe i dalen utsatt til første uke i august, da tømrere med utstyr transporteres med helikopter.

NTNU – Universitetet i Trondheim, ved professor Kjell Nilssen, kommer til Veidnesklubben i begynnelsen av august . Målet er bl.a. å undersøke områder, hvor sjørøyeyngel befinner seg.

Formålet med Veidnes Fiskeforening er å forvalte våre ville anadrome bestander av laksefisk i Veidneselva og Lille-Porsangerelva med Kjæsvannet slik, at de kommer allmennheten i Finnmark, rettighetshaverne og tilreisende fiskere til gode.

Fiskekortsalg:

  • Trekning og kortsalg skjer kun fra Bygdehuset på Veidnesklubben kl 17.00.

  • Gjelder alle dager unntatt søndag. Kort for søndag trekkes og selges lørdag.

Nytt styre:

orientering_juli 2020.docx.pdf

Vedtekter 2020:

vedtekter2020.pdf