เอกสารประกอบการอบรมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563


13.แนวนโยบายและแนวปฏิบัติกรมฯ-62