การจัดการองค์ความรู้
KM uthaithani

KM uthaithani


พัฒนากร 1 คน 1 องค์ความรู้
การจัดทำสารสนเทศชุมชน พัฒนากร 1 คน 1 หมู่บ้าน 1 ตำบล

แบบรวบรวมองค์ความรู้รายบุคคล ประจำปี 2563

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

34.. คน จำนวนผู้ส่งองค์ความรู้.....34....... คน

หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี กระบวนการแก้จนคนอุทัยธานี นายนิมิต กลายสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ การบริหารจัดการ Big Data Uthaithani

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี หมู่บ้านนวัตวิถี หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมร้องเพลงมาร์พช.

นางวัชรี สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอ องค์กร…พช.ยุคใหม่…เมืองอู่ไท…๔.๐

นางจิตติมา อนันตพงษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน การส่งเสริมธรรมมาภิบาลกองทุนชุมชน หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

นายศิวะ วุฑฒิรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ การพัฒนาแกนนำสู่ครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

นายภาณุพงศ์ กิติกำธร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ การบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเมนูอาชีพสัมมาชีพ หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

นางสาวสิริพร ระวังภัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน หมู่บ้านนวัตวิถี หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมร้องเพลงมาร์พช.

นางศรินทิพย์ แถมพยัคฆ์ พัฒนาการอำเภอ การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ

นายวินัย บัวชูก้าน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

นางสาวณัฐติกาญจน์ จีระพงษ์เอกธนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

นายอาทิตย์ ขำทับทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉาง หมู่บ้านนวัตวิถี หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมร้องเพลงมาร์พช.

๑๐ นางธนหทัย ชัยศึก พัฒนาการอำเภอ กระบวนการพัฒนาศักยภาพองค์กร

๑๑ นายเฉลิมพล สนองคล้าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนกับการสร้างอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๑๒ นายชุติเดช อินทสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 459 ครัวเรือนวิถี เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๑๓ นายทัศน์ภูมิ ลิปิกรโกศล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๑๔ นางนฤมล รัตนสูตร(อสพ.) อาสาพัฒนา การบริหารและพัฒนาทีมงาน หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ หมู่บ้านนวัตวิถี หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมร้องเพลงมาร์พช.

๑๕ นางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอ การบริหารงานพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม

๑๖ นายวรพิสิฐ ด้วงสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ความพอเพียง พอดี บนพื้นฐานแห่งความผาสุก หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๑๗ นายกิตติพงษ์ สิงห์คำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๑๘ นางสาวชนิสรา รงค์ทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การดำเนินงานติดตามการคืนเงินสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๑๙ นางสาวชนิกา ขาวนวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การเป็นข้าราชการที่ดีตามวิถีคน พช. หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๒๐ นายกิตติศักดิ์ นามวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การตัดต่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลานสัก หมู่บ้านนวัตวิถี หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมร้องเพลงมาร์พช.

๒๑ นางสาวชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง รักษาการพัฒนาการอำเภอ การสร้างธรรมาภิบาลในกองทุนชุมชน หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๒๒ นายอนันตวุฒิ บุญเนือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การส่งเสริมกองทุนชุมชน ให้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๒๓ นายอัศวิน อินต๊ะสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๒๔ นางสาวจารุวรรณ คำทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองขาหย่าง หมู่บ้านนวัตวิถี หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมร้องเพลงมาร์พช.

๒๕ นางเขมากร วุฑฒิรักษ์ พัฒนาการอำเภอ การบริหารและพัฒนาทีมงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย

๒๖ นางสาวนิธา เศวตทวีปช์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๒๗ นางสาวเทียนศรี ขวัญน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ หมู่บ้านนวัตวิถี หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมร้องเพลงมาร์พช.

๒๘ นายสุรสิทธิ์ โพธิน รักษาการพัฒนาการอำเภอ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๒๙ นางสาวสกินา ปาทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๓๐ นางสาวธัญญารัตน์ สิญจวัตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๓๐ นางณฐาภัค รอดอินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยคต หมู่บ้านนวัตวิถี หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมร้องเพลงมาร์พช.

๓๒ นางเธียรรัตน์ จันทรัตนันท์ พัฒนาการอำเภอ สร้าง Champ ด้วย Champ หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๓๓ นายศักดิ์ชัย เที่ยงสุนทร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การดำเนินงานหมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

๓๔ นางสาวสุนทรี ก้อนจันเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ การดำเนินงานหมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง หมู่บ้านสารสนเทศ ตำบลสารสนเทศ

นายชุติยันต์ วจนรัตน์

พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี

ผู้รับรองข้อมูลองค์ความรู้