ASHI WAZA (Jambes)

O SOTO GARI :

 • Grand Fauchage Extérieur
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

DE ASHI BARAI :

 • Balayage du pied avancé
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

HIZA GURUMA :

 • Roue autour du genou
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

KO SOTO GAKE

 • Petit Crochetage Extérieur
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

O UCHI GARI

 • Grand Fauchage Intérieur
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

KO UCHI GARI

 • Petit Fauchage Intérieur
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

Okuri ashi barai

 • Balayage des deux pieds
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

O Soto Guruma

 • Grand Enroulement extérieur
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

O SOTO OTOSHI

 • Grand Renversement Ext.
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

KO SOTO GARI

 • Petit Fauchage Extérieur
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

SASAE TSURI KOMI ASHI

 • Blocage du pied en pêchant
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

Harai tsuri komi ashi

 • Balayage du pied en pêchant
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

Soto Gake

 • Accrochage extérieur
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

Ko Uchi MakIkomi

 • Petit enroulement intérieur
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)

Ashi Guruma

 • Roue autour de la jambe
 • Famille : Ashi Waza (Jambes)