เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม. เขต 23

เจตจำนงเขตสุจริต

เจตจำนงเขตสุจริตรวม2561.pdf

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

เจตจำนงเขตสุจริตรวมภาษาอังกฤษ.pdf

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ฉบับภาษาอังกฤษ

第23区中等教育办公室通知.docx

- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ฉบับภาษาจีน

มาตราการและคู่มือการปฏิบัติงาน

กิจกรรมเขตสุจริต

ประชุมเตรียมความพร้อม.pptx

การประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการเขตสุจริต

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต.pptx

การขับเคลือนโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์.pptx

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์