Stadgar för Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan

§ 1. Föreningen

KFUM Uppsala Kendo är en ideell förening under Uppsala KFUK-KFUM. Styrelsen har sitt säte i Uppsala, Uppsala län. Föreningen är ansluten till KFUK-KFUMs Idrottsförbund samt Svenska Budo- och kampsportsförbundet.

§ 2. Föreningens mål och inriktning

Föreningens målsättning är

 • att utöva Kendo,
 • att erbjuda medlemmarna förkovran inom ramen för Kendo samt
 • att erbjuda utomstående en inblick i Kendons mål.

§ 2.1. Kendo

KFUM Uppsala Kendo utövar kendo enligt de principer som fastställts av All Japan Kendo Federation (ZNKR). Kendons mål summeras enligt följande:

The concept of kendo is todiscipline the human character through the application of

the principles of katana.

The purpose of practicing kendo is:

To mold the mind and body,

To cultivate a vigorous spirit,

And through correct and rigid training,

To strive for improvement in the art of kendo;

To hold in esteem human courtesy and honour,

To associate with others in sincerity,And forever pursue in the cultivation of oneself.

Thus will one be able to love his country and society,

to contribute to development of culture,

and to promote peace and prosperity among all peoples.

§ 2.2 Idrott

Föreningen skall utöva idrott och därigenom utveckla individen fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Träningen skall utformas så att den blir tillgänglig för alla och kan ge alla utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

§ 2.3. Demokrati

Föreningen organiseras enligt demokratiska principer. Individuellt inflytande och engagemang eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Alla medlemmar har fri insikt i styrelsens arbete och äger rätt att delta i klubbens arrangemang.

§ 3. Medlemskap

§ 3.1. Medlem

Föreningen består av fysiska personer som upptagits som medlemmar efter att ha erlagt den av styrelsen fastställda medlemsavgiften. En medlem skall respektera föreningens målsättning som den beskrivits i 2 § och i övrigt följa dessa stadgar. En medlem som önskar utträda ur föreningen upphör att vara medlem när en skriftlig anmälan om detta inkommit till styrelsen. Skyldigheten att betala förfallna avgifter och andra skulder till föreningen kvarstår även om medlemmen utträtt. Medlem som inte har betalt medlemsavgift under ett år efter senast betalda avgiften får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 3.2. Hedersmedlem

Genom beslut av årsmötet kan person på styrelsens förslag utnämnas till hedersmedlem.

§ 3.3. Uteslutande av medlem

Årsmötet eller styrelsen får avslå en ansökan om medlemskap eller utesluta en medlem i något av nedanstående fall.

 1. Medlemmen allvarligt brustit i sina förpliktelser mot föreningen.
 2. Det kan antas att den sökande kan komma att skada föreningen.
 3. Medlemmen inte följt klubbens stadgar eller skadat föreningen genom sina handlingar.
 4. Medlemmen trots anmaning inte betalat fastställd medlemsavgift.
 5. Det finns något annat beaktansvärt skäl.

Medlemmen får begära att årsmötet omprövar styrelsens beslut. Årsmötets beslut fattas med 2/3 majoritet och kan inte omprövas.

§ 3.4. Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

Medlem skall följa stadgar och de beslut som fattas av organ inom föreningen.

Medlem äger ingen del i föreningens behållning vid en eventuell upplösning av föreningen.

§ 4. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte och styrelsen samt annat organ efter årsmötets beslut.

§ 5. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ varvid samtliga medlemmar äga röst- och närvarorätt. Ordinarie årsmöte hålls en gång varje år senast i mars och i god tid före Uppsala KFUK-KFUMs årsmöte.

§ 5.1. Kallelse och handlingar

Kallelse utfärdas av styrelsen genom anslag på hemsidan alternativt i klubblokalen. Kallelsen anslås senast fyra (4) veckor före årsmötet. Förslag från medlemmarna att behandla vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före mötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen dock senast 30 dagar innan årsmötet. Styrelsen skall för medlemmarna hålla tillgängligt dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, förslag till verksamhetsplan för innevarande år, inkomna förslag att behandla vid årsmötet jämte styrelsens utlåtande över dessa och valberedningens förslag samt i övrigt erforderliga handlingar senast en (1) vecka före dagen för årsmötet.

§ 5.2. Rösträtt och beslutsmässighet

Årsmötet är beslutmässigt om minst fyra (4) röstberättigade medlemmar är närvarande vid mötet. Röstning kan ske med ombud. Rösträtt vid årsmötet tillkommer vid årsmötet närvarande medlem som erlagt fastställd avgift.

Beslut fattas med enkel röstövervikt av avgivna röster utom vid beslut om stadgeändring och föreningens upplösning (se §10 och §11). Om en röstberättigad medlem begär det sker omröstning med slutna sedlar. Vid omröstning som ej gäller val gäller vid lika röstetal att ordföranden har utslagsröst.

Om oegentligheter råder i fråga om mötets utlysning, tillhandahållande av handlingar eller annan fråga vilken kan äventyra årsmötets beslutsmässighet krävs att 2/3 av mötet förklarar mötet beslutsmässigt.

§ 5.3. Dagordning vid årsmötet

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsman
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk redogörelse
 8. Beslut om avgifter för medlemmar.
 9. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret
 10. Val av ordförande för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av ett år enligt § 7.
 11. Val av valberedning.
 12. Behandling av från styrelsen eller KFUM väckta förslag
 13. Behandling av medlemmarnas förslag enligt § 5.1.
 14. Överläggning om vid mötet väckta frågor
 15. Mötets avslutande

§ 6. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om det ordinarie årsmötet, styrelsen eller en tiondel av de röstberättigade medlemmarna begär det. Styrelsen svarar för kallelsen till mötet. Kallelsen utsänds senast en (1) vecka före mötet. I kallelsen skall anges den eller de frågor som skall behandlas. Vid extra årsmöte gäller i övrigt bestämmelserna i § 5.

§ 7. Styrelsen

Styrelsen är ansvarig inför årsmötet. Styrelsens uppgift är att verkställa årsmötets beslut och att i övrigt svara för föreningens verksamhet. Styrelsen består av en ordförande och minst 2 övriga ledamöter. Styrelsen eller årsmötet kan även tillsätta fler poster inom styrelsen då behov föreligger. Mandattiden för ordföranden och för övriga ledamöter är ett år. Styrelsen väljs bland röstberättigade medlemmar. En styrelseledamot skall vara beredd att verka för föreningens mål enl. 2 §. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse och är beslutsmässig då en majoritet (mer än hälften) av ledamöterna är närvarande. Styrelsen ska ha minst 4 protokollförda sammanträden per verksamhetsår.

§ 8. Kommittéer

För att handlägga en viss fråga eller vissa typer av frågor får styrelsen tillsätta en kommitté, ett utskott eller ett liknande organ. Detta handlar och beslutar inom ramen för de direktiv årsmötet eller styrelsen beslutat.

§ 9. Revision

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för det gångna verksamhetsåret skall granskas av en revisor utsedd av Uppsala KFUK-KFUM. Revisorn skall i god tid före ordinarie årsmöte överlämna en till mötet ställd berättelse över sin granskning av räkenskaper och förvaltning under det närmast föregående verksamhetsåret. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 10. Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet vid två på varandra följande möten. Ett av mötena skall vara ett ordinarie årsmöte. För ändring av stadgar krävs att minst 2/3 delar av de avgivna rösterna biträder förslaget. Ett beslut om ändring gäller för tiden efter det att det andra årsmötet avslutats om inte årsmötet beslutar om en senare tidpunkt.

§ 11. Upplösning av föreningen

Föreningen upplöses genom beslut på två på varandra följande årsmöten hållna med minst sex månaders mellanrum. Ett av mötena skall vara ett ordinarie årsmöte. För upplösning av föreningen krävs att minst 2/3 delar av de avgivna rösterna biträder förslaget. Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Uppsala KFUK-KFUM.

Fastställda Uppsala den 28 februari, 2006