Protokoll från styrelsemöte 131010

Protokoll 4 - 2013

Art: Styrelsemöte

Plats: Nya Café Uppsala

Datum: 2013-10-10

Närvarande: Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Alexander Nordstrand, Henrik Johansson, Mao Mao Söderberg

Mötet pågår mellan kl. 18:00-20:10

1. Tidigare protokoll

Jimmy går igenom protokoll från senaste styrelsemötet.

2. Kommunens frågelista

Styrelsen diskuterade och svarade på frågelistan från kommunen som kommer

användas till bidragsunderlag för föreningar. Se bilaga 1.

3. Bestämma policy för anti-drog, likabehandling och jämställdhet

Styrelsen antog KFUMs policy för likabehandling och policy för jämställdhet.

Styrelsen antog Svenska Budo- och Kampsportsförbundets anti-drogpolicy. Dessa tre

nya antagna policyer ska tydligt informeras om till alla medlemmar.

4. Krisplan

Styrelsen beslutar fastslå KFUMs krisplan som gällande för klubben. Denna krisplan

ska tydligt informeras om till alla medlemmar samt vara lättillgänglig i våra lokaler.

5. Värdegrund

Styrelsen beslutar att inte fastslå någon värdegrund.

6. Utvärdering terminsstart etc

Vi diskuterade terminsstarten, Öppet Hus och Kulturnatten. Positivt var

genomförandet av alla tre. Organiseringen av Öppet hus fick beröm från de andra

klubbarna och prova-på delen var lyckad även om kendons inte var välbesökt.

Negativt var det låga antalet klubbmedlemmar som intresserar sig för att hjälpa till vid

dylika evenemang.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

______________________ ______________________

Jessica Fröberg Jimmy Cedervall

(Sekreterare) (Ordförande)

Bilaga 1

Förening: Uppsala KFUM Kendo Hokushinkan

Verksamhetsplan: Ja

Stadgar: Ja

Policy för likabehandling: Ja, vi arbetar efter KFUMs jämställdhetspolicy och likabehandlingspolicy.

Anti-drogpolicy: Ja, vi arbetar efter Svenska Budo- och kampsportsförbundets anti-dopingpolicy.

Krisplan: Ja, vi arbetar efter KFUMs krisplan.

Trafik: Ja, vi arbetar efter Uppsala kommuns Rese/trafiksäkerhetspolicy för föreningar.

Aktivt arbete med policydokument: Ja vi försöker nå ut med våra antagna policyer till våra medlemmar på ett lättillgängligt sätt.

Inflytande och demokratisk process och förankring av beslut: Ja, genom årsmöten där styrelse väljs av medlemmarna och träningsmöten där medlemmar kan få inflytande i träningsupplägg, träningstider m.m. Beslut finns tillgängliga digitalt på flera ställen samt fysiskt på Budohuset i pärmar.

Medelålder styrelse: 2013 är medelåldern 32,6 år.

Procent kvinnor i styrelsen: 2013 är 40 % av styrelsen representerad av kvinnor.

Underrepresenterade grupper: Ja vi arbetar aktivt för att rekrytera de för oss underrepresenterade grupperna, vilket innebär kvinnor i alla åldrar samt ungdomar mellan 15-25 år. Vi har de senaste åren arbetat hårt för att rekrytera tjejer till klubben genom en särskild tjejsatsning, vilket har resulterat att vi mångdubblat antalet tjejer och flickor i våra nybörjargrupper från 2011 till idag.

Över 15: Ja vi arbetar aktivt för att ungdomar som närmar sig 15 år ska känna sig välkomna att börja träna tillsammans med vuxna, både på ett träningsmässigt plan men även socialt. Vi har ett pass i veckan som är delat mellan avancerade juniorer och kyu-graderade vuxna som fungera som en språngbräda för äldre juniorer att bekanta sig med de vuxna i klubben. De får träna tillsammans men på samma nivå och steget från avancerad junior till avancerad vuxen blir inte lika stort.

Ledarutbildning: Ja, genom KFUM.

Första hjälpen: Ja, genom KFUM.

50/50: Ett försök görs att införa mer allmänna motoriska övningar för barnen mellan 5-12, men då deras tid per vecka är begränsad är det inte möjligt att avvara tid från att lära dem kendons rörelsemönster. Vi har därtill gemensamma träningspass för barn mellan 8-14, men få tränare, vilket gör det svårt att separera träningen.

Bredd-Elit: I föreningen finns representerat både bredd och elit. Träningen är mer inriktad på bredd, men med på varje träningspass finns alltid medlemmar på olika nivåer. Vi försöker även sporra och utveckla medlemmar till elitsatsningar och ger ofta individanpassad feed-back under träningen.

Tidsfördelning/prioritering: Föreningen har stor möjlighet att välja tränings tider och lokal efter behov. Ett litet antal instruktörer gör att vi får prioritera vilka träningspass och grupper som är viktigast för verksamheten. Där faller tex en del elitträning bort, samt fler juniorpass som vore önskvärt. Klubben lyckas tack vare några få engagerade att handhålla många träningspass i veckan, men det sker på stor bekostnad av dessa individers privata tid.

Deltagarkostnader: Vuxna betalar 950 kr /termin. Juniorer betalar 650 kr. För alla ingår lån av full skyddsutrustning (rustning, bogu) och för nybörjarjuniorer ingår ett träningsredskap (bambusvärd, shinai).

Bra nya bidrag: Tydligare uppdelning mellan bidrag. Bra med möjlighet till långsiktiga satsningar.

Dåligt nya bidrag: Kraven för bidrag kan verka mer anpassade till vissa sporter framför andra.

Hur används bidragen: Till sökta projekt och satsningar (t.ex. Tjejsatsningen),

verksamhet och material (t.ex. inköp av utrustning till juniorer), läger, samt rekrytering.