Protokoll från styrelsemöte 100128

1. Mötet öppnas

Av Anders fastställd dagordning antas.

2. Ekonomisk uppdatering

Anders redogör för ekonomin. Det noteras bl.a. att klubben överskridit årsbudgeten för 2009. Den huvudsakliga orsaken till detta är beslutet om inköp av nya hyr-rustningar till nybörjarna.

3. Planering av årsmötet

Styrelsen beslutar att årsmötet kommer att äga rum den 13 mars kl. 10:15 i KFUK-KFUMs lokaler på Svartbäcksgatan. Kallelse kommer att utgå i behörig ordning och valberedningen kommer att kontaktas. Det senare är särskilt viktigt i år, eftersom flera av styrelseledamöterna avser att inte sitta kvar i styrelsen.

4. Bidrag till landslagsaktiviteter m.m.

Styrelsen beslutar att samtliga klubbmedlemmar som deltar i landslagsrelaterad träning, får beviljas 1 000 kr/termin i bidrag efter ansökan.

Styrelsen beslutar att Jimmys ansökan om bidrag för landslagsrelaterad träning beviljas med 1 000 kr. Ytterligare bidrag till Jimmy, för resor till internationella tävlingar, kan bli aktuellt. Styrelsen beslutar dock om sådant bidrag efter ansökan från honom i varje enskilt fall.

5. Instruktörsutbildning

Styrelsen beslutar att sponsra deltagande för högst fyra klubbmedlemmar i den på bl.a. forumet utannonserade instruktörsutbildningen. Sponsringen beviljas efter ansökan från medlem och får endast ges till aktiv klubbmedlem som har möjlighet att delta i hela utbildningen.

6. SM 2010

Jakob informerar styrelsen om den fortsatta planeringen av SM.

7. Klubbkläderna

Arbetsgruppen informerar styrelsen om arbetet med nya klubbprofilkläder. Det noteras att en prisoffert har begärts in. Styrelsen beslutar att en intresseanmälan kommer att skickas ut till klubbmedlemmarna.

8. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 19:00 och 20.50, förklaras avslutat.