Protokoll från styrelsemöte 091028

1. Mötet öppnas

Av Anders fastställd dagordning antas.

2. Ekonomisk uppdatering

Anders redogör för ekonomin. Det noteras bl.a. att de flesta i klubben har betalat terminsavgiften samt att Sumi-lägret verkar gå jämnt ut.

3. Status SM

Jakob och Anders har deltagit i två möten och redogör för vad som sagts vid dessa. Det noteras bl.a. att arrangemanget kommer att få ett bidrag med 150 000 kr från projektet Tävlingsstaden 2010. Dessa pengar kommer bl.a. och i huvudsak att avsättas för marknadsföring, t.ex. affischer.

Sammanfattningsvis kan noteras att arrangemangets råformat i huvudsak är fastställt och godkänt av berörda parter. För själva tävlingarna inom de olika grenarna ansvarar respektive arrangörsklubb. Kendon ansvarar för kendotävlingen, iaidon för iaidotävlingen o.s.v.

Ett ytterligare möte kommer att äga rum troligen i november för diskussion av vissa detaljfrågor, såsom hur många lokalmeter respektive tävlingsgren behöver, hur många domare och funktionärer som kommer att användas m.m.

Någon hemsida finns inte ännu men en person har fått i uppdrag att skapa en sådan. En annan sak som återstår är framtagandet av arrangemangets logotyp. Erik Melander uppdras att arbeta fram ett förslag på denna logotyp.

4. Profilkläder

Arbetsgruppen avvaktar fortfarande att frågan om klubbens tilläggsnamn avgörs.

5. Bidraget till Jimmy

Styrelsens per capsulam-beslut från i mars om att ge Jimmy ett bidrag med 4 500 kr för hans resa till VM i Brasilien, protokollförs härmed.

6. Bidraget till SKO 2009

Styrelsens per capsulam-beslut om att ge bidrag med 200 kr per person till anmälningsavgiften till SKO, protokollförs härmed.

7. Bidrag till SM 2009

Styrelsen beslutar att betala anmälningsavgiften för SM-klubblaget, samt reseersättning på upp till 600 kr för varje SM-deltagare från klubben.

8. Inköp

Styrelsen beslutar att köpa in en tävlingsregelbok till klubben. Diskussion förs på nytt om inköp av habiki till klubben. Olika skäl för och emot inköpet vägs mot varandra. Efter omröstning finner styrelsen att övervägande skäl talar mot att köpa in habiki. Något beslut om inköp av habiki fattas således inte.

9. Björn Gustavssons bortgång

Med anledning av Björn Gustavssons bortgång beslutar styrelsen att för klubbens räkning beställa ett blomsterarrangemang till begravningen samt eventuell donation, för en kostnad upp till 2 000 kr.

10. Graderingsdatum

Graderingsdatum fastställs till den 11 december 2009 för juniorer och till den 13 december 2009 för övriga.

11. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 19:10 och 20.30, förklaras avslutat.