Protokoll från styrelsemöte 090730

1. Mötet öppnas

Av Anders fastställd dagordning antas.

2. Statusrapport SM 2010

Med anledning av SM 2010 har Jakob och Anders deltagit i planeringsmöte med kendoförbundets styrelse. Jakob och Anders redogör för vad som sagts vid mötet.

Från planeringsmötet kan noteras att kendoförbundet utsett Jakob och Anders samt Dan Fuji till ledningsgrupp för arrangemanget i dess helhet.

3. Statusrapport jacka, tenugui och logotyp

Arbetsgruppen har haft ett möte och kommit överens om ett förslag till ny klubbjacka. När det gäller motiv/logotyp och tenugui har arbetsgruppen arbetat fram idéer även kring detta men beslutat att tills vidare avvakta att frågan om klubbens namn avgörs.

4. Statusrapport Sumi-lägret

Det noteras att det kommit in och fortsätter att komma in anmälningar till lägret men att detta inte ännu är fullbokat. Sista anmälningsdag har dock inte infallit ännu.

5. Kendoförrådet

Kendoförrådet har till viss del omorganiserats och målats om. Ytterligare förändringar kommer att ske men klubben avvaktar besked från andra klubbar om förvaringen i förrådet.

6. Inköp av kalligrafi

I enlighet med förslag från flera klubbmedlemmar beslutar styrelsen att till en kostnad av 1 500 kronor köpa in en kalligrafi till klubben med tecknen ”heijoushin” skrivna av kalligrafitecknaren Ishikawa, som är på besök i Sverige.

7. Extra årsmöte

Styrelsen beslutar att kalla till ett extra årsmöte den 30 augusti med anledning av frågan om Matsumoto skall tillfrågas om ett tilläggsnamn till klubben. Anders uppdras att formulera kallelsen till mötet samt tillse att denna skickas ut i tid. Kallelsen kommer bl.a. att skickas brevledes.

8. Rättelse av skrivfel i årsmötesprotokollet

Pga skrivfel i årsmötesprotokollet den 13 mars 2009 beslutar styrelsen, genom självrättelse, att punkten 8 i protokollet skall ha följande lydelse:

”8. Val av hedersmedlem

På förslag av Jakob beslutar årsmötet att utse Stig Bardage till hedersmedlem i Uppsala kendo.”

9. Hedersmedlemskap

Diskussion har uppkommit om vad hedersmedlemskap i klubben innebär. Innebörden av medlemskapet har inte definierats i klubbens stadgar, men det har sedan tidigare utarbetats en praxis. För tydliggörande av vad som gäller uppdrar styrelsen åt Jakob och Erik att i klubbens framtida policydokument närmare ange hedersmedlemskapets innebörd.

10. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 19:15 och 20.20, förklaras avslutat.