Protokoll från styrelsemöte 090507

Närvarande: Anders Melander, Jakob Nobuoka, Thomas Serby, Robert Ling, Erik Melander, Jessica Fröberg.

1. Mötet öppnas

Av Anders fastställd dagordning antas.

2. Genomgång av protokoll från föregående möte

Styrelsen går igenom protokollet från föregående mötet. Ingenting att notera under denna punkt.

3. Information från medlemsmötet m.m.

Jessica informerar om medlemsmötet som hölls den 25 april. Med anledning av vad som föreslagits vid medlemsmötet beslutar styrelsen följande:

a). Ny klubbjacka

- en arbetsgrupp bestående av Jessica, Kavoos och Robert utarbetar förslag på ny klubbjacka – dels en inomhusjacka, dels en vinterjacka,

- utarbetar förslag på logotyp till jackan samt

- pris- och kostnadsförslag.

För att bedöma efterfrågan på ny klubbjacka skall klubbens medlemmar beredas tillfälle att inkomma med intresseanmälningar,

b). Ny klubbtenugui

- arbetsgruppen utarbetar även ett förslag på ny klubbtenugui,

c). Uppvisning vid Öppet hus

- Kavoos utses som ansvarig för organiserandet av uppvisningen vid Öppet hus.

d). Tilläggsnamnet

Styrelsen diskuterar förslaget att ställa en förfrågan till Matsumoto om ett nytt namn till klubben. Det har inkommit flera olika synpunkter och framkommit olika uppfattningar bland klubb- och styrelsemedlemmar. Det noteras att klubben inte ensamt kan besluta att byta klubbens juridiska namn, eftersom detta namn bestäms tillsammans med KFUM. För närvarande finns emellertid fyra förslag nämligen:

- att klubben ber Matsumoto om ett namn och ändrar sitt juridiska namn till det namn Matsumoto föreslår,

- att klubben behåller sitt juridiska namn men ber Matsumoto om ett japanskt tilläggs-namn,

- att klubben behåller sitt juridiska namn och ber Matsumoto inte om ett namn men om ett japanskt kakugen eller yomojijukugo, eller

- att klubben varken ber Matsumoto om ett namn, tilläggsnamn, kakugen eller yomojijukugo.

Styrelsen finner tills vidare att de nu föreslagna alternativen läggs ut på forumet för vidare diskussion.

4. Information om arbetet med Sumi-lägret 2009

Från Per, Anders och Jessica meddelas att lägret planerats börja fredagen den 2 oktober kl. 12:00 och sluta söndagen den 4 oktober kl. 15:00. Maximalt antal deltagare är fastställt till 70 personer. Lägret beräknas kostnadsmässigt gå runt om avgiften bestäms till 800 kr per deltagare. Klubben skall dock även söka stöd från Handslaget. Frågan om vilken restaurang som skall användas måste diskuteras vidare. Denna fråga kommer att läggas ut på forumet. Ett förslag är att klubben hyr någon nation.

5. Kendoförrådet

Jessica har inte hunnit ta itu med förslaget till planritning över hur kendoförrådet skulle kunna omorganiseras.

6. Sponsring av juniorlägret

Tre juniorer har anmält sig till lägret och en förälder har erbjudit sig att köra juniorerna till och från lägret. Styrelsen beslutar att betala de tre juniorernas deltagaravgifter samt stå för bensinkostnad beräknat på antal mil till och från lägret jämfört med bensinpris.

7. Medlemsbortfall

Frågan, som väckts av Stig, diskuteras. En viss variation i antalet tränande förekommer varje år. Jessica och Jimmy har uppdragits att tala med nybörjare respektive tidigare tränande, för att utreda eventuella anledningar till medlemsbortfall. Annelie har förteckning över samtliga medlemmar.

Styrelsen gör bedömningen att följande åtgärder bidrar till att skapa förutsättningar för att få och behålla medlemmar: 1) inköp av nya rustningar, 2) dampasset, 3) nybörjaråret, 4) marknadsföring.

8. Uppdatering av hemsidan

Frågan diskuteras. Thomas föreslår att man hör om någon av studenterna på GUC

kan tänkas ha klubbens hemsida som projekt. Thomas uppdras att ställa en sådan förfrågan.

9. Övriga frågor

a) Sommarträningen

Styrelsen fastställer följande träningstider: fr.o.m. den 1 juni t.o.m. midsommar kommer träning att hållas onsdagar, fredagar, lördagar och söndagar. Fr.o.m. midsommar t.o.m. den 6 september kommer träning att hållas onsdagar, lördagar och söndagar.

b) Tränarmöte

Nästa tränarmöte kommer att hållas den 1 augusti.

c) SM 2010

Kendosektionen vill ha avstämning och kommunen vill enligt Jessica veta datum och aktuella grenar.

Styrelsen noterar att SM kommer att hållas preliminärt helgen den 21-23 maj 2010, att de aktuella grenarna är kendo, iaido, jodo, kyudo och naginata. Klubben måste vidare höra med Fyrishov och boka lämpligt antal hallar, förmodligen A-, B- och D-hallen.

Anders uppdras att tala med Fyrishov och därefter med kendosektionen om ovanstående.

d) Rustningsinköp

Styrelsen beslutar att beställa 10 nya rustningar. Prisuppgifter måste dock tas in för att se om rustningarna skall betalas styckvis eller i delar.

12. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 19:20 och 21.15, förklaras avslutat.