Protokoll från styrelsemöte 090324

Närvarande: Jakob Nobuoka, Robert Ling, Anders Melander, Erik Melander, Jessica Fröberg, Thomas Serby.

1. Mötet öppnas

Av Anders fastställd dagordning antas.

2. Inköp av rustningar m.m.

Det är styrelsens uppfattning att nya rustningar bör komma i första hand när det gäller inköp. Med anledning härav har Anders och Jimmy planerat att inom kort inventera rustningsbeståndet. Styrelsen kommer därefter att ta ställning till eventuella inköp.

3. Utarbetandet av ett policydokument

Styrelsen uppdrar åt Jakob och Erik att inhämta synpunkter på det vid årsmötet föreslagna policydokumentet, och åt Jakob att göra en sammanställning av synpunkterna.

4. Graderingsansvarig

Styrelsen utser Thomas till graderingsansvarig.

5. Tränarmötet

Diskussion förs om invändningar som inkommit från Per beträffande benämningen av de tränarmöten som röstades igenom vid årsmötet. Styrelsens uppfattning är att nämnda möten, i enlighet med vad som fastställts vid årsmötet, skall benämnas tränarmöten, men vara öppna inte bara för tränarna utan även potentiella tränare, dvs dels dangraderade medlemmar, dels de kyugraderade medlemmar som är intresserade av att bli tränare. Detta bör förtydligas i tränarmötets instruktionsdokument (tidigare yudanshakai-motionen).

6. Nybörjarår

Förslaget om nybörjarår diskuteras. Styrelsen finner att den preliminärt är positiv till förslaget men att detta måste diskuteras vidare på tränarmötet.

7. Årsavgift vid medlemskap i flera Budohuset-klubbar

Frågan har väckts av Stig. Styrelsen konstaterar att alla tränande medlemmar i Uppsala kendo är skyldiga att betala årsavgift, oberoende av hur många andra klubbar inom Budohuset dessa medlemmar tränar i.

8. Kendoförrådet

På förslag från Jessica uppdrar styrelsen åt henne att göra ett förslag till planritning över hur kendoförrådet skulle kunna omorganiseras/göras om.

9. Marknadsföringsansvarig

På förslag från Jessica beslutar styrelsen att utse henne till marknadsföringsansvarig.

10. Ny klubbjacka

Frågan om ny klubbjacka väcks och diskuteras. På förslag från Jessica uppdrar styrelsen åt henne att lämna förslag på ny klubbjacka.

11. Tränarmöte och medlemsmöte m.m.

Tränarmöte följt av medlemsmöte dit ytterligare intresserade medlemmar kan ansluta, kommer att hållas den 25 april. Om intresse finns blir det därefter avslutning med gemensam fika och/eller annat samkväm. Närmare information om detta kommer att läggas ut på forumet.

12. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 19:30 och 20.50, förklaras avslutat.