Protokoll från extrainsatt årsmöte 090830

Art: Extra årsmöte, KFUM Uppsala Kendoklubb

Plats: Budohuset, Svartbäcksgatan 86

Datum: 30 augusti 2009

Närvarande: Martin Agback, Per Ybo, Jakob Nobuoka, David Lindhe, Olof Dahlberg, Kavoos Nasoudi Shoar, Robert Ling, Anders Melander, Sarah Steimer och Jessica Fröberg.

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs.

3. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst

Det konstateras att årsmötet utlysts i behörig ordning.

4. Val av ordförande och sekreterare

Anders och Robert väljs till ordförande respektive sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän

Martin och Per väljs till justeringsmän.

6. Behandling av namnfrågan

Efter omröstning beslutar årsmötet, med åtta röster för och två röster mot, att klubben skall be Jumpei Matsumoto om ett japanskt tilläggsnamn.

7. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 17:05 och 17:30, förklaras avslutat.