Protokoll från årsmöte mars 2012

KFUM Uppsala Kendo Hokushinkan

Art: Årsmöte

Plats: KFUM Uppsala kansli

Datum: 2012-03-17

Närvarande: Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Alexander Nordstrand, Henrik Johansson, Christer Steinvall, Per Ybo, Mao Mao, Anna Lagercrantz

1. Mötets öppnande

Årsmötet förklaras öppnat 11:26.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs.

3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande

Det noteras att mötet är behörigt utlyst, men att vi i framtiden även ska utlysa årsmötet via fysiska brev.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Jimmy och Jessica väljs till ordförande respektive sekreterare för årsmötet.

5. Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet

Anna och Christer väljs till justeringsmän för årsmötesprotokollet.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

Jimmy återger verksamhetsberättelsen, protokollsbilaga 1, samt redogör för resultaträkningen 2011. Per noterar en felskrivning i verksamhetsberättelsen. För resultaträkningen 2011 diskuteras minusposten för försäljning och Anna tar på sig att se över rutinerna samt strama upp försäljningen av varor genom klubben.

8. Revisorernas berättelse

Revisorerna ger ok.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen ges ansvarsfrihet.

10. Beslut om termins- och medlemsavgifter samt rabatter för medlemmar

Årsmötet beslutar att förra årets termins- och medlemsavgifter samt rabatter förblir oförändrade för det innevarande verksamhetsåret. Jessica önskar att flerklubbsrabatten diskuteras på nästkommande Budohusmöte för att klargöra att rabatten tillämpas på samma sätt i alla klubbar.

11. Val av ordförande för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter m.fl. för en tid av ett år

Sittande ordförande Jimmy Cedervall kvarstår. Sittande kassör Anders Melander avgår. Årsmötet beslutar att utse Anna Lagercrantz till ny kassör. När det gäller styrelsens övriga sammansättning beslutas följande: Jessica Fröberg kvarstår som ledamot; Evalena Andersson och Per Ybo avgår, och istället utses Mao Mao, Alexander Nordstrand samt Christer Steinvall till nya ledamöter.

12. Val av valberedningsansvarig

Ingen valberedning kunde väljas.

13. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret 2012

Årsmötet fastställer verksamhetsplanen och budgeten för det innevarande verksamhetsåret, protokollsbilagorna 2 och 3. Per väcker frågan om att låta eventuella överskott från lägerarrangemang vara öronmärkta i efterföljande års budget för läger och på så sätt låta överskottet bidra till verksamheten. Läger skulle på sikt då kunna övergå till att inte vara beroende av klubbens övriga ekonomi utan vara mer självfinansierande.

14. Övriga ärenden som årsmötet beslutar behandla

- Anna väcker frågan om att makulera posten som rustmästare. Detta beslutar årsmötet bifalla. Posten stryks och styrelsen tar över samma ansvar.

- Jimmy väcker frågan att ändra namn på posten för skattmästare till förmån för namnet kassör. Frågan bifalles av årsmötet.

- Diskussioner förs om hur vi kan locka fler personer i åldersgruppen 15-20 till klubben. Denna fråga relateras till frågan hur vi får medlemmar att stanna kvar i klubben, särskilt de juniorer som går över till avancerade gruppen. Vi kommer överens att vi är på ett bra spår då vi satsat mycket på en individanpassad träning för att kunna hjälpa varandra att optimera sin egen träning. Detta kräver dock hög kompetens av tränaren. Årsmötet kommer också överens om att det borde satsas på riktad marknadsföring till olika målgrupper.

15. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 11:26 och 13:11, förklaras avslutat.