Protokoll från årsmöte 100313

Plats: KFUM Kansli Uppsala

Datum: 13 mars, 2010

Närvarande:

Anders Melander, Jakob Nobuoka, Daniel Widgren, Jessica Fröberg, Kavoos Nasoudi Shoar, Evalena Andersson, Matz Andersson, Rima Andersson, Jimmy Cedervall, Per Ybo, Ronald Klockars, Henrik Johansson, Olof Dahlberg, Sara Steimer, Erik Melander.

§1. Mötet öppnas klockan 10.30

§2. Röstlängden fastställdes.

§3. Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

§4. Anders Melander valdes till mötesordförande och Jakob Nobuoka valdes till mötessekreterare.

§5. Daniel Widgren valdes till mötesjusterare.

§6. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§7. Ekonmisk redogörelse

Resultaträkning 2009.

Klubben har ett negativt resultat under 2009 (-42 451 kronor). Det negativa resultatet kommer främst av inköp och förnyelse av klubbens rustningbestånd samt att Rikslägret 2009 gick med förslust. Resultaträkning för 2009 godkändes lades till handlingarna.

§8. Beslut om avgifter för medlemmar. Följande avgifter fastslogs för verksamhetsåret 2010.

100 kr/år Medlemsavgift

650 kr Terminsavgift

150 kr Juniornybörjare

400 kr Juniorfortsättare

50 kr/person Familjerabatt

200 kr Budohusrabatt

§9. Verksamhetsplan och budget

a) Ingen verksamhetsplan föredrogs.

Styrelsen bör under 2010 satsa mer på att stödja medlemmarnas deltagande i tävlings- och lägerverksamhet.

b) Budget 2010.

5000 kronor överförs från konto materialinköp till konto lägerkostnader. Budgeten för 2010 godkändes med gjorda ändringar.

§10. Jimmy Cedervall valdes till styrelseordförande och Eva-Lena Andersson, Jessica Fröberg, Kavoos Nasoudi Shoar och Anders Melander valdes till styrelseledamöter för 2010.

§11. Henrik Johansson och Matz Andersson valdes till valberedning.

§12. Överläggning om vid mötet väckta frågor.

a) Nytt klubbnamn.

Mötet beslutade att klubben ska ändra namn till Uppsala KFUK-KFUM Kendo – Hokushinkan.

§13. Mötet avslutades klockan 11.45.