Protokoll från årsmöte 090313

Art: Årsmöte, KFUM Uppsala Kendoklubb

Plats: KFUMs kansli, Svartbäcksgatan 28

Datum: 13 mars 2009

Närvarande: Jakob Nobuoka, Robert Ling, Anders Melander, Erik Melander, Jimmy Cedervall, Thomas Serby och Per Ybo samt (under senare delen av mötet) Stig Bardage och Jessica Fröberg.

1. Mötets öppnande, fastställande av röstlängd m.m.

Årsmötet förklaras öppnat. Röstlängden fastställs. Det noteras att mötet är behörigt utlyst.

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman

Jakob och Robert väljs till ordförande respektive sekreterare för årsmötet och Erik till justeringsman.

3. Verksamhetsberättelsen

Jakob återger verksamhetsberättelsen, protokollsbilaga 1.

4. Ekonomisk redogörelse

Anders redogör för resultaträkningen 2008.

5. Termins- och medlemsavgifter samt rabatter

Årsmötet beslutar att förra årets termins- och medlemsavgifter samt rabatter förblir oförändrade för det innevarande verksamhetsåret.

6. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret

Årsmötet fastställer verksamhetsplanen och budgeten för det innevarande verksamhetsåret, protokollsbilagorna 2 och 3.

7. Val av ordförande för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter m.fl. för en tid av ett år

Sittande ordförande avgår. Årsmötet beslutar att bifalla valberedningens förslag att till ny ordförande utse Anders Melander. När det gäller styrelsens övriga sammansättning beslutas följande: Jakob, Thomas och Jessica utses till nya ledamöter; Erik kvarstår som ledamot och Robert som sekreterare; Jimmy kvarstår som rustmästare, Anna Lagercrantz som webmaster och Olof Dahlberg som valberedningsansvarig.

8. Val av hedersledamot*

På förslag av Jakob beslutar årsmötet att utse Stig Bardage till hedersledamot i Uppsala kendo.

9. Behandling av från styrelsen eller från KFUM väckta förslag

Något förslag enligt denna punkt har inte väckts.

10. Behandling av medlemmarnas förslag enligt 5.1 §

Årsmötet beslutar efter omröstning följande:

- ingiven motion om yudanshakai (protokollsbilaga 4) bifalles med ändringen att mötet skall benämnas tränarmöte,

- ingiven motion om införande av en klubbpolicy (protokolls¬bilaga 5) bifalles på så sätt att styrelsen uppdras att utarbeta en sådan policy,

- ingiven motion om nybörjarintag och juniorverksamhet (protokollsbilaga 6) bifalles på så sätt att styrelsen skall beakta innehållet i denna vid utarbetandet av klubbpolicyn,

- ingiven motion om stöd till Jimmy för deltagande i VM 2009 (protokollsbilaga 7) anses besvarad genom styrelsens tidigare beslut om sådant stöd,

- ingiven motion om att klubben skall införa en strukturerad mötesrutin som redovisas via protokoll eller minnesanteckningar (protokollsbilaga 7) bifalles,

- ingiven motion om medlemsmöte två gånger per termin utöver årsmötet (protokollsbilaga 7) bifalles,

- ingiven motion om yudanshamöte anses besvarad och beslutad genom bifallen motion om tränarmöte,

- ingiven motion om inköp av habiki (protokollsbilaga 7) avslås,

- ingiven motion om införande av provision på klubbens inköp (protokollsbilaga 7) avslås,

- ingiven motion om planeringsmöte i god tid innan terminsstart (protokollsbilaga 7) bifalles.

11. Övriga frågor

Jessica väcker frågan om att göra om förrådet. Erik väcker frågan om gemensamt internetforum för Budohusets kobudoklubbar.

12. Mötet avslutas

Mötet, som pågått mellan kl 19:05 och 20.50, förklaras avslutat.

* BESLUT 090730 (rättelse): Punkten 8 skall rätteligen ha följande lydelse: 8. Val av hedersmedlem. På förslag av Jakob beslutar årsmötet att utse Stig Bardage till hedersmedlem i Uppsala kendo.