Protokoll från styrelsemöte 150811

Art: Styrelsemöte

Datum: 2015-08-11

Närvarande: Jessica Fröberg, Anna Lagercrantz, Jimmy Cedervall, Görgen Jansson, Alexander Nordstrand, Ryan Chul Heo.

1. Mötet öppnas.

Av Jessica fastställd dagordning antas.

2. Uppföljning av styrelsens tidigare åtaganden.

Påminnelse om att styrelsen har en mapp i Google Drive med handlingsplan. Status på tidigare punkter i handlingsplanen gicks igenom. Punkten att göra en tavla med information om dojo-etikett ströks.

3. Terminsstart.

Start är 1 september för juniorer, 2 september för vuxna.

4. Marknadsföring höstterminen

I marknadsföring använder vi samma affischer som tidigare, både i pappersformat och elektroniskt. Även flygblad i liknande utförande trycks upp, i färg. För affischen för juniorverksamhet säkerställer Jessica att vi har tillåtelse från modellerna att använda dem på samma affisch i år igen. Styrelsen är för förslaget att annonsera på Facebook, riktat till målgruppen 18-30 år. Görgen hör med sin skola om vi kan undervisa något pass kendo på idrotten. Affischer ska ut så fort som möjligt, flygblad en vecka innan terminsstart. Budgetmässigt vill vi hålla kostnaden för marknadsföringen inför höstterminen under 1000 kr.

5. Görgen (5.1-5.6) och Jessica (5.7-5.11) presenterar sina idéer för verksamheten.

5.1. Görgen har möjlighet att engagera elever i ett mediaprojekt att göra instruktionsfilm för kendokata. Styrelsen ställer sig positiva till detta, och Görgen får klartecken att starta ett sådant projekt.

5.2. Mer uppvisningar av kata önskas, för att marknadsföra att det är en viktig del av kendo.

5.3. Mer kihon-waza önskas som uppvärming.

5.4. Undervisning för hur man dömer matcher önskas, särskilt för gruppen 1 kyu-2 dan.

5.5. Per Ybos kyuläger var väldigt uppskattat. Görgen önskar att fler sådana anordnas, men att planering och genomförande sker av låggraderade som sedan bjuder in tränare (som t.ex. Per), så att tränaren slipper bekymra sig om logistiken. Förslag på att kyuläger avslutas med gemensam aktivitet för alla grader.

5.6. Förslag på att terminen avslutas med ett sista träningspass där man gör någonting roligt tillsammans. Tidigare har terminer oftast avslutats med själva graderingsdagen.

5.7 Vi bör skärpa jakten av terminsavgiftsbetalningar i början av terminerna.

5.8 Förslag att vi har förutbestämda veckor för att beställa utrustning till klubben. Ryan lägger upp ett sådant schema.

5.9 Vi bör sätta ihop en ansökan för utvecklingsbidrag.

5.10 Komma igång med att skriva ned mål för nästa år (2016) tidigare än vi brukar.

5.11 Förslag på att trycka upp medlemskort på visitkort till medlemmarna, med namn och plats för grad och graderingsdatum.

Styrelsen bifaller samtliga förslag 5.1-5.11.

6. Aktiviteter höstterminen 2015.

6.1 Öppet hus 6 september. Vi avser närvara, men det är inte vår huvudprio.

6.2 Kulturnatten 12 september. Prioriterad aktivitet, vi mailar våra medlemmar info.

6.3 Klubbtävling 11 oktober (2 veckor före Stockholm Kendo Open).

6.4 Kendo-SM 5-6 december.

6.5 Gradering juniorer 8 december, vuxna 13 december.

6.6 Klubbaktivitet 15 december som avslut på terminen. Under ordinarie träningspasstid, aktivitetsexempel ”ballongkendo”.

7. Bidrag till medlemmar

Per Ybo har sökt bidrag för resa till Kodokan-läger i London. Även Martin Agback ska till samma läger men har ännu inte sökt bidrag. Styrelsen avser bevilja bidrag men vet inte just nu hur budgetposten ser ut. Vi kollar upp efter detta möte hur mycket som är kvar, uppmanar Martin att också söka bidraget, och har sedan ett mailmöte om hur mycket vi ska bevilja.

8. Övriga frågor

Alla nya tränare får utbildning i närvaroregistrering i IdrottOnline för ungdomar under 25 år.

9. Mötet, som pågått mellan 18:30 och 20:00, avslutas.