Protokoll från styrelsemöte 150426

Art: Styrelsemöte

Datum: 2015-04-26

Närvarande: Jimmy Cedervall, Ryan Chul Heo, Jessica Fröberg, Alexander Nordstrand, Görgen Jansson.

1. Genomgång av tidigare protokoll

Jessica går igenom protokoll från senaste två styrelsemöten.

2. Genomgång av handlingsplan

Jessica informerar om och går igenom handlingsplanen. Ny handlingsplan ska uppföras och kommer läggas i en styrelsegemensam mapp i Google Drive så att alla kan uppdatera den.

3. Beslut om bidrag

  1. Styrelsen beviljar efter inkommen ansökan Jimmy Cedervall bidrag till landslagsaktiviteter med 6000 kr, varav hälften avser lägerkostnader och hälften tävlingskostnader. Styrelsen motiverar höjningen av bidraget från föregående år med att det är VM i Tokyo i maj och att Jimmy bidrar med stort kunnande och engagemang till klubbens utveckling.
  2. Styrelsen beviljar efter inkommen ansökan Ryan Chul Heo bidrag till resekostnader i samband med Sugo Cup med 895 kr. Styrelsen motiverar bidraget med att Ryan åtog sig rollen som ledare för juniorerna som följde med på resan.
  3. Styrelsen tar upp frågan om klubben ska stå för tävlingskostnaden samt lunch för de juniorer som åkte till Sugo Cup. Styrelsen är positiv till detta. Ingen åtgärd behövs eftersom betalningen av tävlingsavgift skedde genom klubbens konto. Samtliga juniorer innebär i detta fall personer under 25 år. Jessica åtar sig att informera berörda.

4. Genomgång av vårterminens aktiviteter:

Gradering, Taikai

Jessica informerar om graderings- och tävlingshelgen den 30-31 maj. Graderingsansvarig bör informeras om vilka som kan sitta som domare och få mailadresser till dessa. Jessica tar på sig att skicka mailadresser till Therese. Information om graderingen bör gå ut till samtliga medlemmar med kyugrader, både juniorer och vuxna, med info om kostnad, graderingsmoment, tider och hur upplägget kommer vara. Jessica använder de infomail som gått ut till juniorer tidigare och formulerar om till att passa alla medlemmar.

Till Taikai kommer vi behöva samla erfarna domare samt funktionärer i god tid.

5. Sumiläger 2015

Jimmy informerar om Sumilägret 9-10 juli för juniorer och 11-12 juli vuxna. Per som håller i vuxenlägret och Jessica som håller i juniorlägret kommer behöva hjälp närmare lägret. Mer info kommer.

6. Inköp av rustningsdelar

Klubben fick beviljat stöd för materialinköp med 20.000 kr. Styrelsen beslutar använda detta stöd till att köpa in rustningsdelar då det har varit svårt att hitta rustningar till alla medlemmar denna termin. Ryan informerar om inköpet.

Styrelsen beslutar även köpa in shinai och bokken till juniorer för ca 15.000 kr. Ryan kommer ordna inköpet.

12. Terminsstart ht 15

Terminsstart för nuvarande medlemmar bestäms till 1/8 om detta är ok med iaidoklubben.

Nybörjarintag startar mån 28/8.

13. Träningstider ht 15

Frågan om träningstider bordläggs. Vi behöver ordna ett möte med personer som är intresserade att vara tränare ht 15 för att bestämma tider.

14. Övriga frågor

Görgen vill gärna ta på sig att arrangera mer sociala aktiviteter för klubbens medlemmar. Styrelsen är väldigt positiv till detta och uppmuntrar initiativet.