Protokoll från årsmöte 150314

Art: Årsmöte

Datum: 2015-03-14 kl. 10:15-12:15

Närvarande: Jimmy Cedervall, Jessica Fröberg, Henrik Johansson, Anna Lagercrantz, Bjarne From, Görgen Jansson, Therese Ottinger, Ryan Chul Heo.

1. Mötets öppnande

Årsmötet förklaras öppnat 10:15.

2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs.

3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande

Mötet är behörigt utlyst.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Henrik väljs till ordförande och Jessica till sekreterare för årsmötet.

5. Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet

Anna väljs till justerare för årsmötesprotokollet.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

Jessica återger verksamhetsberättelsen, samt redogör för resultaträkningen 2014.

8. Revisorernas berättelse

Revisorerna ger ok.

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen ges ansvarsfrihet.

10. Val av ordförande för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter m.fl. för en tid av ett år

Jessica Fröberg väljs till ordförande. Jimmy Cedervall och Alexander Nordstrand kvarstår som ledamöter. Anna Lagercrantz och Görgen Jansson väljs till ledamöter. Henrik Johansson och Ellen Hoflund avgår som ledamöter.

11. Val av valberedningsansvarig

Styrelsen tar på sig ansvaret att finna styrelsemedlemmar inför nästa årsmöte.

12. Beslut om avgifter för medlemmar

Inga förändringar sker gällande avgifter.

13. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret 2015

Årsmötet fastställer verksamhetsplanen och budgeten för det innevarande verksamhetsåret.

14. Behandling av från styrelsen eller KFUM väckta förslag

a) Förslag väcks från styrelsen att tillsätta en adjungerad post som graderingsansvarig. Therese Ottinger väljs till graderingsansvarig under ett år.

b) Förslag väcks av styrelsen att tillsätta en adjungerad post som materialansvarig. Ryan Chul Heo väljs till materialansvarig under ett år.

15. Övriga ärenden som årsmötet beslutar behandla

a) Fråga om diskriminering tas upp för diskussion. Styrelsen åtar sig att arbeta vidare med detta och vidta åtgärder. Möte med alla tränare föreslås.

16. Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat kl. 12:15.