Ekonomisk policy för Uppsala KFUK-KFUM Kendo

1. Principer

KFUK-KFUM Uppsala Kendoklubb är en ideell förening. Detta innebär bland annat att klubben inte har som målsättning att uppnå ekonomisk vinst. Inte heller ska personer kunna erhålla såsom vinst ekonomiska medel utan att detta är godkänt av övriga medlemmar. En stor del av det arbete som utförs i föreningen sker utan ersättning.

Träningsavgifter betalas för att främst täcka kostnader för lokalhyra. Avgift för hyra av materiel ska täcka kostnader för av klubben inskaffade materiel särskilt avsedd för uthyrning. Överskottet från dessa avgifter samt eventuella allmänna föreningsstödjande bidrag ska finansiera nedanstående poster. Utöver detta kan en ekonomisk buffert finnas, denna bör dock inte överskrida mer än ett års lokalhyra.

2. Deltagande i tävlingar och kurser

En viktig uppgift för klubben är att uppmuntra och stödja sina medlemmar så att de kan delta i tävlingar och kurser. En metod för detta är ekonomisk hjälp.

  • Klubben kan betala billigaste resa. I de fall kostnaderna för två resealternativ är likvärdiga kan det bekvämaste väljas. Även säkerhetsaspekten bör vägas in.
  • Klubben kan betala reseersättning för person som använder sin egen bil för klubbens räkning.
  • Klubben kan betala tävlings- och kursavgifter.
  • Klubben betalar inte kostnad för mat och logi.

Medlem eller grupp av medlemmar kan äska pengar av föreningen genom att lämna in en skriven ansökan. Ansökan ska innehålla aktivitetsbeskrivning, planerad kostnad, datum och underskrift. Efter genomförd aktivitet betalas pengar upp mot inlämnande av kvitto. I undantagsfall kan pengar utbetalas i förväg. Styrelsen godkänner och protokollför beslut om aktivitetsstöd.

I samband med fastställande av budget för kommande verksamhetsår fastställer styrelsen i vilken omfattning medlemmars medverkan i tävlingar och kurser skall stöttas. I denna avvägning skall arrangemangets art samt den deltagandes status beaktas

3. Inköp av materiel

Klubben kan efter beslut i styrelsen investera i klubbgemensam materiel.

4. Försäljning av materiel

Klubben kan efter beslut i styrelsen köpa in materiel i syfte att sälja dessa vidare till sina medlemmar. I dessa fall får ingen vinst tas ut av klubben.

5. Presenter och middagar

I vissa fall kan klubben köpa present eller middag till medlem eller ickemedlem. Giltig anledning för denna typ av inköp är:

  • Tackgåva efter utförd kurs
  • Tackgåva efter förtjänstfull insats för klubben
  • Vinster vid tävlingar
  • Fika under årsmöten, dock ej under styrelsemöten.

Vid införskaffande av presenter och middagar bör styrelsen iakttaga måttlighet.

6. Rabatterad medlemsavgift

Klubben kan tillåta rabatterad medlemsavgift för personer som verkar som tränare i klubben.

Person som tränar i flera föreningar som tillhör Budohuset får efter beslut i Budohusstyrelsen rabatterad avgift. Rabatten gäller avgiften i alla klubbar personen är medlem i.