Strategia - Strategi

Sipoon kunnan opetustoimen arvopohja - Värdegrunden för Sibbo kommuns utbildningstjänster

Meillä oppija, aktiivisuus, osallisuus ja elinikäisen oppimisen ilo ovat kaiken toiminnan keskiössä. Keskitymme hyvään ja löydämme sen kaikista ja kaikesta. Toimimme kekseliäästi, avoimesti ja palvelualttiisti suhteessa ihmisiin, asioihin sekä uusiin toimintatapoihin ja oppimisympäristöihin. Arvostamme moninaisuutta, kulttuurista osaamista ja monikielisyyttä.

Hos oss är den lärande individen, aktiviteten och delaktigheten i centrum i all verksamhet. Vi koncentrerar oss på det goda och hittar gott i alla och allt. Vi fungerar på ett uppfinningsrikt, öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till människor, saker och nya verksamhetssätt och lärmiljöer. Vi värdesätter mångfald, kulturell kompetens och flerspråkighet.

Sipoon kunnan opetustoimen visio - Vision för Sibbo kommuns undervisningsväsende

Innostamalla ja osallistamalla tulevaisuuden rohkeita rakentajia.

Genom att uppmuntra och engagera eleverna skapar vi djärva byggare för framtiden.

Sipoon kunnan opetustoimen missio - Mission för Sibbo kommuns undervisningsväsende

Tarjota ja mahdollistaa jokaisena koulupäivänä oppimisen elämyksiä.

Opetustoimen missio koostuu seuraavista ajatuksista:

1. innovatiiviset koulutuspalvelut

2. oppimisen omistajuus

3. innostuneet, osaavat, elämänmyönteiset ja hyvinvoivat oppilaat

Att varje skoldag erbjuda och möjliggöra upplevelserikt lärande.

Undervisningsväsendets mission består av följande tankar:

1. innovativa utbildningstjänster

2. att äga sitt lärande

3. elever som är entusiastiska, kunnande, livsbejakande och välmående

Kehittämisen strategiset kärjet (kuva alla) - De strategiska spetsarna för utvecklingen (Bild nedan)