Palveluverkkosuunnitelma

Servicenätplan

Lehdistötiedote / Pressmeddelande 12.6.2018

Sipoon koulu- ja päiväkotitilojen sekä vapaa-ajan palveluiden tilojen tulevaisuutta on nyt linjattu

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma tarkastelee ja linjaa nyt muun muassa koulu- ja päiväkotitilojen sekä vapaa-ajan- ja nuorisopalveluiden tilojen sijoittumista Sipoon alueella. Suunnitelma linjaa myös lähitulevaisuudessa tarvittavia tilainvestointeja sekä tarkastelee mahdollisia tarvittavia muutoksia palveluverkkoon.

Valtuusto hyväksyi palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan maanantaina 11.6.2018. Voit tutustua esitykseen palveluverkkosuunnitelmasta tästä linkistä.

Kuntalaiset ovat päässeet vaikuttamaan palveluverkkosuunnitelmaan ja kommentoimaan alustavaa suunnitelmaa muun muassa toukokuun alussa tehdyn kyselyn kautta. Kyselyyn tuli 100 vastausta. Palveluverkkosuunnitelmaa päivitettiin kyselyn tulosten perusteella.

Palveluverkkosuunnitelma antaa muun muassa suuntalinjoja uusien tilojen rakentamiseen ja suunnitteluun. Uusia tiloja on tarkoitus suunnitella ja rakentaa siten, että niitä voidaan muunnella helposti ja laajentaa vaiheittain esimerkiksi kunnan kasvun tuomien tarpeiden mukaisesti. Tilat rakennetaan myös siten, ettei laajentaminen haittaa toimintaa rakennuksen aiemmin valmistuneessa osassa.

Enimmillään 8-ryhmäisiä päiväkoteja

Varhaiskasvatus järjestetään kunnan oman tuotannon ohella palvelusetelin ja yksityisen tuen avulla siten, että palvelusetelituotantoa on enintään 30 prosenttia palveluista. Päiväkotien koko määräytyy asutuksen tiheyden mukaan. Enimmillään päiväkodissa on kahdeksan ryhmää. Esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti koulujen yhteydessä.

Koulutoimen osalta palveluverkkosuunnitelmassa linjataan muun muassa, että suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat voidaan organisoida samalle sivistyskeskusalueelle. Suomenkielisessä koulutoimessa tavoitellaan yhtenäiskouluja, joissa on opetusta esiopetuksesta yhdeksänteen luokaan. Ruotsinkielisessä koulutoimessa pyritään hyödyntämään kyläkoulut ja yhtenäinen yläkoulu.

- Kyläkoulujen osalta suunnitelmassa otetaan lähtökohdaksi, että kyläkoulut säilytetään, niitä saneerataan ja laajennetaan tarvittaessa, sivistysjohtaja Kurt Torsell sanoo.

Palveluverkkosuunnitelma linjaa myös kulttuurin, liikunnan, kirjaston, Sipoon opiston ja nuorisotoimen tiloja. Esimerkiksi linjataan, että kevyen liikenteen väylät ja vapaa-ajan reitit suunnitellaan siten, että kytkevät keskustat ja sivistyskeskukset luontoon. Vesiliikuntaselvitys valmistuu tämän vuoden aikana. Tulevan Talman sivistyskeskuksen yhteyteen suunnitellaan myös kirjastotoimipiste.

Tulevaisuuden sivistyskeskuksien sijaintia Söderkullassa ja Nikkilässä selvitetään

Söderkullan alueella selvitetään muun muassa Etelä-Sipoon kielikylpykoulutuksen perustamista ja Söderkulla skolan tiloja. Söderkullassa selvitetään myös uuden sivistyskeskuksen paikkaa ja tilaa. Uutta sivistyskeskusta tarvitaan, kun Miilin alueella sijaitsevan ja tällä hetkellä laajennettavan Sipoonlahden sivistyskeskuksen kapasiteetti tulee täyteen.

Myös Nikkilässä selvitetään uutta sivistyskeskusaluetta, jolla varauduttaisiin asukasmäärän kasvuun. Palveluverkkosuunnitelma linjaa myös, että Kyrkoby skolan ja Jokipuiston koulun lisätilojen tarpeesta päätetään ensi vuonna.

Talman sivistyskeskuksen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan rakennettavaksi tiloja esikoulusta kuudenteen luokkaan. Palveluverkkosuunnitelma linjaa, että rakentamisen toisessa vaiheessa tavoitellaan yhtenäiskoulun muodostamista.

Kyläkoulujen osalta suunnitelmassa otetaan lähtökohdaksi, että kyläkoulut säilytetään, niitä saneerataan ja laajennetaan tarvittaessa.

Lisätiedot:

Sivistysjohtaja Kurt Torsell, kurt.torsell@sipoo.fi, puh. 040 191 4410

*********

Riktlinjerna för de framtida skol- och daghemslokalerna samt lokalerna för fritidsverksamhet är nu fastställda

I servicenätplanen för bildningsväsendet utreds och anges bland annat var skol- och daghemslokalerna samt lokalerna för fritids- och ungdomsverksamheten i Sibbo kommun ska placeras i framtiden. I planen fastställs också vilka lokalinvesteringar som behövs i framtiden och eventuella behövliga ändringar i servicenätet utreds.

Fullmäktige godkände servicenätplanen vid sitt möte måndagen den 11 juni 2018. Du kan bekanta dig med förslaget till servicenätplan via denna länk.

Kommuninvånarna har haft en möjlighet att påverka servicenätplanen och kommentera den preliminära planen bland annat via en enkät som genomfördes i början av maj. Det lämnades in 100 svar på enkäten. Servicenätplanen uppdaterades på basis av enkätresultaten.

Servicenätplanen ger bland annat riktlinjer för hur nya lokaler ska byggas och planeras. Nya lokaler ska planeras och byggas så att de kan användas för olika ändamål och byggas ut stegvis enligt de behov som kommunens tillväxt medför. Lokalerna byggs så att utbyggnadsarbetet inte heller stör verksamheten i den del som tidigare har färdigställts.

Daghem med högst 8 grupper

Småbarnspedagogik ordnas såväl i kommunens egen regi som med hjälp av servicesedlar och privat stöd. Högst 30 procent av småbarnspedagogiken produceras med servicesedlar. Daghemmens ​storlek bestäms enligt invånartätheten. Daghemmen har högst åtta grupper. Förskoleundervisningen ordnas i regel i anslutning till skolorna.

Riktlinjerna för skolväsendet är bland annat att finsk- och svenskspråkiga elever kan placeras i samma bildningscentrum. Inom det finskspråkiga skolväsendet är målet att bygga enhetsskolor som omfattar förskolan och årskurserna 1–6. Inom det svenskspråkiga skolväsendet används byskolor och en gemensam skola för årskurserna 7–9.

- Utgångspunkten i servicenätplanen är att byskolorna bevaras, saneras och byggs ut vid behov, säger bildningsdirektör Kurt Torsell.

I servicenätplanen beskrivs även riktlinjerna för lokalerna som används av kulturtjänster, idrottstjänster, biblioteket, Sibboinstitutet och ungdomsväsendet. Det föreslås bland annat att lederna för gång- och cykeltrafik samt friluftslederna planeras så att de sammanbinder centren och bildningscentren med naturen. En utredning om vattenmotion färdigställs år 2018. I anknytning till det framtida bildningscentret i Tallmo planeras också ett verksamhetsställe för biblioteket.

Placeringen av de framtida bildningscentren i Söderkulla och Nickby utreds

I Söderkulla utreds bland annat inrättandet av språkbadsundervisning i södra Sibbo samt Söderkulla skolas nya lokaler. I Söderkulla utreds också byggandet av ett nytt bildningscentrum och var det ska placeras. Ett nytt bildningscentrum behövs när kapaciteten i Sipoonlahden koulu på Miilis område som för närvarande byggs ut tar slut.

Även i Nickby utreds byggandet av ett nytt bildningscentrum med tanke på befolkningstillväxten. Enligt servicenätplanen ska beslut om eventuella tilläggslokaler för Kyrkoby skola och Jokipuiston koulu fattas nästa år.

Under det första skedet av byggandet av bildningscentret i Tallmo planeras lokaler för förskolan och årskurserna 1–6. Under det andra skedet är målet att utvidga skolan till en enhetsskola.

Utgångspunkten i servicenätplanen är att byskolorna bevaras, saneras och byggs ut vid behov.

Mer information:

Bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell@sibbo.fi, tfn 040 191 4410

Sivistystoimen palveluverkkosuunnitelma20182025.pdf
Servicenätplan för bildningsväsendet 20182025.pdf