Digiosaaminen 1

digital kompetens 1

Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen

 • Käyttöliittymien ja sovellusohjelmien käyttötaito
 • Tvt:n soveltamiseen liittyvät ongelmanratkaisutaidot ja käyttövalmiudet
 • Valmiudet uusien ohjelmistojen käytön opetteluun itsenäisesti ohjeita ja oppaita hyödyntäen
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän oppimisprosessin suunnitteluosaaminen
 • Osaa ohjata oppijan tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittymistä
 • Verkkovuorovaikutus ja toiminta virtuaaliyhteisöissä, yhteisöllinen tiedon tuottaminen, some-osaaminen
 • Eettinen ja moraalinen lähestymistapa, ymmärrys tekijänoikeuksista ja materiaalin käytöstä
 • Tietoturvallisuus ja sähköinen identiteetti
 • Tiedonhankinta, lähdekritiikki ja tiedon käyttötaidot


Person med grundläggande kompetens inom användning av informationsteknik i lärande och undervisning (grundläggande pedagogiska färdigheter)

 • Förmåga att använda olika gränssnitt och applikationsprogram
 • Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik samt att lösa problem i anknytning till tillämpningen av ICT
 • Förmåga att lära sig använda nya dataprogram självständigt genom att utnyttja instruktioner och handböcker
 • Färdigheter att planera lärprocesser som utnyttjar informations- och kommunikationsteknik
 • Förmåga att styra utvecklingen av elevens färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik
 • Växelverkan på nätet och verksamhet i virtuella gemenskaper, produktion av kollektiv information
 • Ett etiskt och moraliskt förhållningssätt, förståelse om upphovsrätt och användning av material
 • Datasäkerhet och elektronisk identitet
 • Förvärv av information, källkritik och förmåga att använda information