Opettajien digi-osaaminen

lärarnas digitala kompetens

Digi-tasojen määrittelyn periaatteet:

Digi 1 - Tietoteknologian opetuskäytön perusosaaminen

Tietoteknologian oppimis- ja opetuskäytön perusosaaja (pedagogiset perustaidot)

Digi 2 - Tietoteknologian opetuskäytön syventävä osaaminen

Tietoteknologia opetuksen ja oppimisen tukena menetelmäosaaja (pedagogiset menetelmät)

Digi 3 - Tietoteknologian opetuskäytön kehittäjä- ja kouluttajaosaaminen

Kehittäjä-, kouluttaja ja verkosto-osaaja (verkosto ja innovaatiot)

Digi 3 rexi - Digitalisaation ja pedagogisen muutosjohtamisen osaaminen

Digitalisaation ja pedagogisen johtamisen osaaja (muutosjohtaminen)

Principerna för definieringen av nivåerna för digital kompetens:

Digi 1 - Grundläggande kompetens för att undervisa informationsteknik

Person med grundläggande kompetens inom användning av informationsteknik i lärande och undervisning (grundläggande pedagogiska färdigheter)

Digi 2 - Fördjupad kompetens inom användning av informationsteknik i undervisning

Informationsteknik som stöd för undervisning och lärande, metodexpert (pedagogiska metoder)

Digi 3 – Utvecklar- och utbildarkompetens inom informationsteknik för undervisning

Utvecklare, utbildare och nätverksexpert (nätverk och innovationer)

Digi 3 rektor – Kompetens inom pedagogisk förändringsledning

Expert inom digitalisering och pedagogisk ledning (förändringsledning)