Hyvinvointi

Välmående

Arvostava kohtaaminen.

Respektfullt bemötande.

TAVOITTEET
 • Jokainen oppilas nähdään, kuullaan ja kohdataan
 • Kaikkien päivä koulussa on turvallinen: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen turvallisuus
 • Oppilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia seurataan aktiivisesti useamman kerran lukuvuodessa
 • Hyvinvoinnin lisäämiseksi tehdään aktiivisesti toimenpiteitä
 • Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on organisoitua ja tavoitteellista
 • Uusi henkilöstö perehdytetään työhönsä ja koulun toimintakulttuuriin
 • Tiimiopettajuus edistää hyvinvointia ja työssä jaksamista
 • Koulussa opetetaan oppilaille tunne- ja vuorovaikutustaitoja
MÅL
 • Varje elev blir sedd, hörd och bemött
 • Skoldagen är trygg för alla: fysisk, psykisk och social trygghet
 • Elevernas trivsel och välmående följs upp aktivt flera gånger under läsåret
 • Vi vidtar aktivt åtgärder för att öka välmåendet
 • Det gemensamma elevvårdsarbetet är organiserat och målinriktat
 • Ny personal introduceras i arbetet och skolans verksamhetskultur
 • Teamundervisningen främjar välmåendet och orken i arbetet
 • Teamundervisningen främjar välmåendet och orken i arbetet
 • Eleverna får lära sig emotionella och sociala färdigheter i skolan