Hyvinvointi

Välmående

Sipoon kouluissa toimitaan yhdessä, ystävällisesti ja jokaista arvostaen.
I Sibbos skolor arbetar vi tillsammans, vänligt och respektfullt med varandra.

TAVOITTEET

 • Jokainen oppilas nähdään, kuullaan ja kohdataan

 • Kaikkien päivä koulussa on turvallinen: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagooginen turvallisuus

 • Oppilaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia seurataan aktiivisesti useamman kerran lukuvuodessa

 • Hyvinvoinnin lisäämiseksi tehdään aktiivisesti toimenpiteitä

 • Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on organisoitua ja tavoitteellista

 • Uusi henkilöstö perehdytetään työhönsä ja koulun toimintakulttuuriin

 • Tiimiopettajuus edistää hyvinvointia ja työssä jaksamista

 • Koulussa opetetaan oppilaille tunne- ja vuorovaikutustaitoja

MÅL

 • Varje elev blir sedd, hörd och bemött

 • Skoldagen är trygg för alla: fysisk, psykisk, social och pedagogisk trygghet

 • Elevernas trivsel och välmående följs upp aktivt flera gånger under läsåret

 • Vi vidtar aktivt åtgärder för att öka välmåendet

 • Det gemensamma elevvårdsarbetet är organiserat och målinriktat

 • Ny personal introduceras i arbetet och skolans verksamhetskultur

 • Teamundervisningen främjar välmåendet och orken i arbetet

 • Eleverna får lära sig emotionella och sociala färdigheter i skolan