Ohjaava palaute - Handledande respons

Ohjaavaa palautetta annetaan vuosiluokilla 2 ja 6. Lomake on osa Oppimiskeskustelulomaketta, joka löytyy Wilmasta. Arvioitavat väittämät ovat alla.

Handledande respons ges i årskurserna 2 och 6. Blanketten är en del av Samtal kring lärande -blankett som finns i Wilma. Bedömningspåståendena är nedan.


Arviointiskaala on / Skalan för bedömning är

Olet edistynyt erinomaisesti - Du har gjort utmärkta framsteg

Olet edistynyt hyvin - Du har gjort goda framsteg

Olet edistynyt kohtalaisesti - Du har gjort lite framsteg

Tarvitset vielä ohjausta - Du behöver ännu handledning

Ohjaava palaute - Handledande respons