osallistuVA oppilas voi paremmin

deltagande elev mår bättre

Oppilaskunta - Elevkår

Oppilaskuntatoiminta on käynnissä kaikilla kouluilla.

Elevkårenverksamhet pågår i alla skolor.

Oppilasagentit - Elevagentter

Oppilasagenttitoiminta on mukana HundrED-hankkeessa yhtenä sadasta oppimisen innovaatiosta. Projektin tavoitteena on saada Oppilasgenttitoimintaan mukaan 100 koulua ympäri Suomen! Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan oman koulusi kanssa, tutustu oppilasagentti.fi sivustoon ja ota yhteyttä.

Mitä oppilasagenttitoiminta on?

Oppilasagentit ovat koulun oppilaita, jotka tukevat opettajia ja muita oppilaita tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä osana oppimista. Oppilasagentit järjestävät opettajille tvtosaamista tukevia pieniä koulutuksia tai toimivat opettajien apuna oppitunneilla.

Miksi oppilasagentit?

Oppilasagenttitoiminnan myötä monet lapset ja nuoret pääsevät tuomaan esiin sellaista osaamistaan, joka muuten voisi jäädä koulussa pimentoon. Oppilasagenttitoiminta osallistaa oppilaita ja tarjoaa heille mahdollisuuden onnistumisen elämyksiin ja omien taitojen kehittämiseen. Lisäksi oppilas-opettaja –suhteen kääntäminen ylösalaisin on virkistävää sekä oppilaalle että opettajalle.

Elevagentverksamhet ingår i HundrED-projektet som en av de 100 innovationerna innom lärande. Projektets mål är att involvera 100 skolor runt Finland! Om du är intresserad av att bli involverad i din skola, kolla upp oppilasagentti.fi och kontakta oss.

Vad betyder elevagentverksamheten?

Elevagentter är elever i skolan som stöder lärare och andra elever i användningen av IKT som en del av lärandet. Elevagenter anordnar små träningar för lärare eller hjälplärare i lektioner.

Varför elevagentter?

Med elevagentverksamhet kan många barn och ungdomar få fram sina färdigheter som annars skulle lämnas i mörkret. Elevagentverksamhet engagerar studenter och ger dem möjlighet att lyckas och utveckla sina egna färdigheter. Dessutom är omvända elev-lärarrelationer uppfriskande för både elever och läraren.

OppilasAgentti-toiminnan käynnistämiseksi on tämän kevään aikana mahdollisuus osallistua kahteen tapahtumaan.
      1. Valtakunnallinen OppilasAgentti-tapahtuma 25.3.2019 Helsingin yliopistolla (OHJE oheisessa viestissä alla), opettajien osallistuminen 50€, oppilaat osallistuvat ilmiaseksi.
      2. Kuuma-kuntien OppilasAgentti-tapahtuma 10.5.2019 Suomenlinnassa. Tästä tulee infoa myöhemmin lisää. Tapahtuma on maksuton.

Oppilasagenttitoiminta on käynnissä jo muutamissa kouluissa. Keväällä 2019 toiminta käynnistyy kaikissa halukkaissa kouluissa. Toukokuussa Kuuma kuntien oppilasagentit ja opettajat kouluttavat mm. Sipoon opettajia ja oppilaita agenttitoimiin.

Lisätietoja: Erityissuunnittelija Juhani Kärki

Elevagentverksamheten körs redan på några skolor. Under våren 2019 startar verksamheten i alla skolor som är villiga. I maj kommer eleverna och lärarna i KUUMA kommunerna att träna till exempel Sibbo lärare och elever för agentaktiviteter.

Ytterligare information: Specialplanerare Juhani Kärki