tutor-TOIMINNAN perusteet

grund för tutor-verksamhet

Tutorointi / Tutorering 2018-19

Tutorit tueksi
Tutorit tueksi - Tutorer stöder dig!
Tutorit ovat yhteydessä kouluihin syksyn 2018 alussa!
Tutorer ska vara kontakt med skolor i början av höst 2018!


Kehittämisen painopistealueet / Tyngdpunkter för utvecklingen:

   • Toiminnallinen oppiminen - Aktiverande lärning (Anna, Hanna, Kasper, Charlotta)
   • Oppimisympäristö muutoksessa - Lärmiljön i förändring (Ahti, Minna, Maisa, Riikka)

Tutor-kortit / Tutor-kort

   • Toimivat työvälineenä tutor-käyntien aikana. / Som arbetsredskap under tutorernas besök.)

HUOM!

   • Tutor-opettaja on opettajan vertaistuki, ei sijaisopettaja.
   • Tutorien kanssa aloitetaan ja kokeillaan uudenlaisia mahdollisuuksia oppimisen rikastuttamiseksi. Tutorien kanssa aloitetut toimet jatkuvat koululla tutorien vierailun jälkeen.

OBS!

   • Tutorläraren är en lärares peer support, inte en vikarie.
   • Man börjar och experimenterar nya typer av möjligheter att berika lärandet med hjälp av tutorer. Åtgärder som har börjat med tutorerna pågår efter deras besök.

Tutorpäiviä / Tutordagarna

   • 19 päivää syksyllä / dagar på hösten (yhteensä 8 x 19 tutorpäivää, gemensamt 8 x 19 tutordagar = 152 tutorpäivää / -dagar)
     • suunnittelu ja koulutus = 2 päivää eli 16 tutorpäivää / Planering och skolning = 2 dagar, 16 tutordagar.
     • tutorpäiviä jaettavissa koulujen käyttöön 136 kpl. / 136 stycken tutordagarna delat till skolornas bruk.
   • 21 päivää syksyllä / dagar på hösten (yhteensä 8 x 21 tutorpäivää, gemensamt 8 x 21 tutordagar = 168 tutorpäivää / -dagar)
     • suunnittelu ja koulutus = 2 päivää eli 16 tutorpäivää / Planering och skolning = 2 dagar, 16 tutordagar.
   • tutorpäiviä jaettavissa koulujen käyttöön 152 kpl. / 152 stycken tutordagar delat till skolornas bruk.
Tutor-opettajat 2018-19:
    • Anna Grönman - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja)
    • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (tn-opettaja)
    • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk)
    • Minna Mouhu - Sipoonjoen koulu (musiikin aineenopettaja ja luokanopettaja)
    • Maisa Niemiaho - Sipoonlahden koulu (luokanopettaja)
    • Kasper Nyberg - Salpar skola (rektor)
    • Charlotta Sillman - Söderkulla skola (klasslärare)
    • Riikka Strandström - Jokipuiston koulu (luokanopettaja, erityissuunnittelija)
Tutorien toiminnan perusteet
Yleistä:
    • Tutorit toimivat vähintään pareittain. Isommissa kouluissa (yli 300 oppilasta) tutoreita saapuu paikalle enemmän.
    • Tutorointiin käytetään yksi viikonpäivä, joka on tiistai. Toinen koulupäivä 15.8. tutorit ovat omalla koululla aloittamassa oppilaiden kanssa lukuvuotta.
    • Tutoroinnin aikataulu ilmoitetaan elokuun aikana kouluille.
    • Tutorit päättävät yhdessä koulun kanssa tutoroinnin aikataulusta. Aikataulu ilmoitetaan kouluille hyvissä ajoin.
    • Tutorit ovat yhteydessä hyvissä ajoin ennen vierailua opettajien kanssa.
    • Tutorit osallistuvat kunnan kehittämisryhmiin.
Tavoitteet:
  1. Edistää OPSin jalkautumista kouluilla.
  2. Varmistaa, että opettajien välisestä yhteistyöstä ja samanaikaisopettajuudesta tulee toimivia arkisia käytänteitä.
  3. Opettajat saavat kokemuksen oppiainerajat ylittävästä, ilmiölähtöisestä, toiminnallisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta.
  4. Laaja-alaisen osaamisen ja digitaalisuuden kehittäminen opetuksessa.
  5. Opettajat hallitsevat monipuolisen ja kannustavan arvioinnin ja tunnistavat erilaista osaamista. Yksilöllistä oppimista tuetaan.
Toiminta:
  1. Rehtori kirjaa hyvissä ajoin tavoitteet tutor-toimintaa varten ennen ensimmäistä tapaamista (elokuussa). (Pedagoginen johtajuus tärkeässä roolissa!)
  2. Rehtorin, opettajien ja oppilaiden yhteistyöllä tutorit suunnittelevat ilmiöopetukseen ja samanaikaisopetukseen perustuvan kokonaisuuden elokuun suunnittelutapaamisessa.
  3. Tutoroitavassa samanaikaisopettajuuteen perustuvassa ilmiökokonaisuudessa on oltava vähintään kaksi luokkaa ja kolme opettajaa. Isommissa yksiköissä mieluusti enemmän.
  4. Tutorit ovat yhteydessä opettajien kanssa ennen suunniteltujen toimien alkamista koululla. Rehtorit organisoivat käytännön järjestelyt hyvin etukäteen. (mitkä luokat/mitkä oppilasryhmät, ketkä opettajat, missä?).
  5. Oppilaalle mahdollistetaan yksilöllisen oppimisen polku ilmiökokonaisuuden aikana.
  6. Ilmiöoppimisen alustana käytetään G suitea (mm drive, sivustot ja classroom).
  7. Oppimisympäristöjä käytetään laajasti ja monipuolisesti hyödyksi ja luodaan toiminnallisia koulupäiviä.
  8. Tutorit toimivat opettajien apuna coacheina ja mentoreina. He kannustavat innovaatioihin ja kokeiluihin. Tutorit eivät opeta oppilaita.
  9. Toiminta arvioidaan yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa.
  10. Tutorien toiminnasta koululla julkaistaan kuvauksia ja mediaa somessa, sivustolla ja blogissa tutorien ja oppilaiden toimesta.
Tiliöinti:
    • Varojen käytöstä päättää: Hannu Ollikainen (esim. matkakulujen ja tiliöintien hyväksyjä).
    • Viitteet:
Palkkaus ja tutortyöksi lukeminen:
    • Tutorien toiminta mahdollistetaan lukemalla tehtäväkohtaisiin opetusvelvollisuus tuntimääriin suhteutettuna enintään 4 h tutortyötä. Lisäksi kullekin tutorille maksetaan 130€/kk (yhtä viikoittaista oppituntia vastaavaa työmäärää kohden). Näin ollen tutorien työ vastaa 5 h x 1,5 suunnitteluaikaa eli 7,5h työtä.
    • Opetusvelvollisuuteen perustuviin tuntimääriin suhteutettuna tutor-kohtainen osuus (=1/6) on tasapuolisuuden nimissä seuraava (eli mikäli opetusvelvollisuus on 24h viikossa, luetaan tutortyöksi 4h viikossa):
      • 24h -> 4h
      • 23h-> 3,82h
      • 22h-> 3,65h
      • 21h-> 3,49h
      • 20h-> 3,32h
      • 19h-> 3,15h
      • 18h-> 3h
    • Muutos koskee työehtoja ajalla 1.8.2018-31.7.2019.
Rahoitus:
    • Rahoitus on jo toiminnan kattamiseksi vuodelle 2018-2019, rahoitusta haetaan toiminnan kattamiseksi jatkossakin.
Tutor-lärarna 2018-19:
    • Anna Grönman - Sipoonlahden koulu (klasslärare)
    • Ahti Haukijärvi - Sipoonjoen koulu (slöjdlärare)
    • Hanna Lönnfors - Kungsvägen skola (finska som andra språk)
    • Minna Mouhu - Sipoonjoen koulu (musiklärare)
    • Maisa Niemiaho - Sipoonlahden koulu (klasslärare)
    • Kasper Nyberg - Salpar skola (rektor)
    • Charlotta Sillman - Söderkulla skola (klasslärare)
    • Riikka Strandström - Jokipuiston koulu (klasslärare, specialplanerare)
Tutorernas verksamhet grundar sig på:
Allmänt:
    • Tutorerna fungerar minst i par. I större skolor (över 300 elever) kommer fler tutorer att närvara.
    • För tutorverksamheten används en veckodag som är tisdag. 14.8. tar tutorerna emot eleverna vid deras egna skolor.
    • Tidtabell för tutorering ges till skolorna under augusti.
    • Tutorerna bestämmer om tutorverksamhetens tidtabell tillsammans med skolan. Tidtabellen meddelas skolorna i god tid.
    • Tutorerna kontaktar lärarna i god tid innan de besöker dem.
    • Tutorerna deltar i kommunens utvecklingsgrupper.
Mål:
  1. Främja förankringen av LP:n in skolorna.
  2. Säkerställa att lärarsamarbetet och kompanjonlärarskapet skapar fungerande vardagliga rutiner.
  3. Lärarna får en erfarenhet av lärande som är ämnesintegrerat, fenomenbaserat, funktionellt och kollaborativt.
  4. Utveckla den mångsidiga kompetensen och digitaltekniken i undervisningen.
  5. Lärarna behärskar mångsidig och uppmuntrande bedömning och kan identifiera olika slags kunskap. Individuellt lärande stöds.
Verksamhet:
  1. Rektorn antecknar målen för turoverksamheten i god tid före det första mötet (i augusti). (Pedagogiskt ledarskap har en viktig roll i det här!)
  2. Vid planeringsmötet i augusti planerar rektorn, lärarna, eleverna och tutorerna tillsammans en helhet som baserar sig på fenomenbaserad och samordnad undervisning.
  3. I tutorverksamheten ska en fenomenbaserade helhet som baserar sig på samordnad undervisning ha minst två klasser och tre lärare. I större enheter gärna fler.
  4. Tutorerna är i kontakt med lärarna innan de planerade verksamheterna inleds i skolorna. Rektorerna och lärarna organiserar de praktiska arrangemangen i god tid i förväg. (vilka klasser/vilka elevgrupper, vilka lärare, var?).
  5. Under den fenomenbaserade helheten kan eleven följa sin individuella lärstig.
  6. Plattformen som används inom fenomenbaserat lärande är G suite (bl.a drive, webbplatserna och classroom).
  7. Lärmiljöerna utnyttjas på ett omfattande och mångsidigt sätt och funktionella skoldagar skapas.
  8. Tutorerna assisterar lärarna och fungerar som deras coacher och mentorer. De uppmuntrar till att göra innovationer och experiment. Tutorerna undervisar inte eleverna.
  9. Verksamheten utvärderas tillsammans med lärarna och eleverna.
  10. Tutorerna, lärarna och eleverna publicerar beskrivningar och mediamaterial övertutorernas verksamhet i skolorna i de sociala medierna, på webbplatsen ochbloggen.
Fakturering
    • Beslutningar om användningen av medlen: Hannu Ollikainen (godkännare av resekostnader och inläggar).
    • Referensser:
Lön och inbegripa som tutorarbete:
    • Tutorernas verksamhet möjliggörs genom att i relation till timantalet för den uppgiftsenliga undervisningsskyldigheten inbegripa högst 4 h tutorarbete (1/6 av undervisningsskyldigheten). Därtill betalas varje tutor 130 €/mån. (arbetsmängd som motsvarar en lektion per vecka). Således motsvarar tutorernas arbete 5 h x 1,5 planeringstid dvs. 7,5 h arbete.
    • I förhållande till antalet undervisningstimmar baserade på utbildningsskyldigheten är den tutorspecifika andelen som följande (om undervisningsskyldigheten är 24h per vecka betraktas det som tutorarbete 4h per vecka):
      • 24h -> 4h
      • 23h-> 3,82h
      • 22h-> 3,65h
      • 21h-> 3,49h
      • 20h-> 3,32h
      • 19h-> 3,15h
      • 18h-> 3h
    • Ändringen gäller arbetsvillkoren under tiden 1.8.2018–31.7.2019.
Finansiering:
    • Finansieringen har redan varit att täcka verksamheten för år 2018-2019 och finansieringen söks för att täcka verksamheten i framtiden.