EDU it

EDU it kokoontuu säännöllisesti. Mukana ovat koulutuspalvelut, it-yksikkö ja oppilaitosten edustajat (varhaiskasvatus, perusopetus ja toinen aste). Tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden osalta saavuttaa pedagoginen tietohallinto.

Kokoonpano
   • Ethel Eriksson (CDO)
   • Hannu Ollikainen (opetuspäällikkö)
   • Elina Sarin (varhaiskasvatuksen suunnittelija)
   • Harri Nätkinniemi, lehtori (varalla Ann-Britt Nieminen, rektor i Gymnasium)
   • Anna-Leena Juntunen, rehtori (varalla Camilla Levander, rektor och klasslärare)
   • Sebastian Nordström, klasslärare (varalla Jörgen Holmberg, klasslärare)
   • It-yksikön asiantuntijoita tarpeen ja teeman mukaan.
     • Kristian Tillander, Järjestelmäasiantuntija (hallinnon välineet)
     • Frey Elmgren, ICT-asiantuntija
     • Johan Wilen, Järjestelmäasiantuntija
   • Juhani Kärki (erityissuunnittelija, esittelijä)
Kokoontumiset

Kokousmuistio (jatkuva)

SYYS 2017

   • 24.8. klo 9.30-10.30
   • 7.9. klo 9.30-10.30
   • 22.9. klo 14.30-15.30
   • 18.10 klo 14.30-15.30
   • 9.11. klo 13.30-14.30
   • 30.11. klo 14.30-15.30
   • 21.12 klo 14.30-15.30 - glögitapaaminen yhdessä digiopettajien kanssa kl 14.30-15.00.

KEVÄT 2018

   • (11.1. klo 14.30-15.30)
   • 15.2. klo 14.30-15.30
   • 15.3. klo 14.30-15.30
   • 5.4. klo 14.30-15.30
   • 26.4. klo 14.30-15.30
   • 17.5. klo 14.30-15.30
   • (6.6. klo 14.30-15.30)

Digitalisaatio tukee uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, joiden avulla opitaan tulevaisuuden taitoja. Samalla kehitetään oppimisympäristöjä ja digitaalisia oppimateriaaleja. Opettajille, oppilaille ja opiskelijoille hankitaan ajanmukaisia työvälineitä ja pääsy nopeaan langattomaan verkkoon myös omilla laitteilla. Uudistusta edistetään erilaisten innovatiivisten kokeilujen kautta. Samalla kehitetään henkilöstön digitaalista osaamista.

KÄYTÄNNÖSSÄ digitalisaatio näkyy mm. jo varhaiskasvatuksessa niin, että lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä. Lasten kanssa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, kieliin tutustumisessa, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteen parissa. Perusopetuksessa ja toisella asteella käyttöä laajennetaan ja monipuolistetaan. Digitaalisten välineiden käyttö on osa arkea.

Digitaliseringen stöder nya typer av pedagogiska lösningar för att hjälpa eleverna lära sig färdigheter för framtiden. Samtidigt utvecklas lärmiljöer och digitala läromedel. Lärare, elever och studenter får aktuella verktyg och tillgång till hög hastighet trådlöst nätverk ackså med egna verktyg. Reformen främjas genom en mängd innovativa experiment. Samtidigt utvecklas digitala kompetensen hos personalen.

I PRAKTIKEN kan digitaliseringen ses till exempel i småbarnsfostran så att med barnen undersökar och observerar man betydelsen av kommunikationsteknik i det dagliga livet. Barn lär sig om olika typer av verktyg, program och spel. Den digitala dokumenteringen används i lekar, språk, testning, rörelse och konst. I grundutbildning och på sekundär nivå användningen expanderas och diversifieras. Användningen av digitala verktyg är en del av vardagen.