Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi - OpintieSi

Sipoon koulutuspalveluissa koordinoidaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointityö varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Vapaa sivistystyö jatkaa koulutuspolkua tukemalla elinikäistä oppimista. Tavoitteenamme on luoda maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunniteltu yhtenäinen koulutuspolku, jossa kohderyhmä ja opetuksen ammattilaiset ovat kussakin vaiheessa tietoisia opetuksen saatavuudesta, järjestämisen mahdollisuuksista ja tarjolla olevista tukitoimista. Koulutuspolun mahdollistamiseksi tarjoamme opettajille koulutusmahdollisuuksia ja aikaa toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun, mallien ideoimiseen, luomiseen ja arviointiin ja opetustoiminnan organisoimiseen. Opetustyön tueksi luomme mallit kokonaisen koulutuspolun ja nivelluokan järjestämiseksi ja kieli- ja kulttuuriryhmien käsikirjan.

Toteutustapa

Luomme turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia varten OpintieSi-mallin koulutuspolusta, joka sisältää opetuksen järjestämisen ja nivelluokan toiminnan organisoimisen ja kieli- ja kulttuuriryhmien käsikirjan. Opetuksen järjestäminen tapahtuu jatkossa mallien mukaisesti.

Maahanmuuttajaopetuksen koordinointi resursoidaan siten, että koordinaattorilla on mahdollisuus suunnitella seuraavat toimet:

 1. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden opetuksen järjestäminen - Valmistavan opetuksen järjestäminen - Varhaiskasvatuksesta luodaan jatkumo perusopetukseen
    • S2/R2 lastentarhanopettajien ja S2/R2 luokanopettajien opetusjärjestelyjen suunnittelu ja koordinointi, jatkumo yläkouluun ja toiselle asteelle
    • Nivelluokan opetuksen järjestäminen
    • Oman äidinkielen opetuksen suunnittelu ja koordinointi, etäopetuksen mahdollisuuksien suunnittelu, kartoitus ja toteutus
    • Katsomusaineiden opetuksen koordinointi, etäopetuksen mahdollisuuksien suunnittelu, kartoitus ja toteutus
    • Osallistamisen toimien suunnittelu ja toteutuksen koordinointi
    • Rahoitushaku, toiminnan arviointi, seuranta ja tilastointi
    • Jalkauttaminen ja levittäminen
 2. Henkilöstön koulutus
    • 50 opetushenkilöä koulutetaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ohjaukseen ja opettamiseen (esim. yliopistojen ja OPH:n järjestämä koulutus, specima-koulutus ja työnohjaus)
    • Koulutettu ryhmä toimii tutoreina muille opettajille kunnassa.
 3. Koulutuspolun ideointi, rakentaminen ja mallintaminen -
    • Inklusiivinen valmistava opetus (malli)
    • S2 LTOt, S2 LOt.
 4. Nivelvaiheiden koulutuspolkujen luominen, nivelluokan opettaja ja oman kielinen koulunkäynnin ohjaaja
    • Kohderyhmä: valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneet oppilaat (alaikäisiä yksin maahan saapuneita turvapaikanhakijoita), oppivelvollisuusikäisiä perusopetuksen oppilaita (14-16v), heterogeeninen (puutteellinen koulutustausta), luku- ja kirjoistustausta on hyvin vaihteleva. Tavoitteena koulutuspolun turvaaminen ryhmälle, joka on kriittinen segmentti, jolle kaivataan kiperästi tukea.
    • Palkataan nivelluokan opettaja ja omankielinen koulunkäynnin ohjaaja.
    • Tavoitteena inklusiivinen koulu, integraatio, klinikkamuotoinen
    • Kieli- ja kulttuuriryhmien opettaja samanaikaisopettajana luokkamuotoisessa opetuksessa. VSOP. Ilmiöpohjaisesti kokonaisuuksien opettaminen keskiössä.
    • Mahdollistetaan yksilöllinen oppiminen ja koulutuspolku nuorille turvapaikanhakijoille.
    • Tavoitteena vakinaistaa malli osaksi kunnan perustoimintaa.
 5. Kieli- ja kulttuuriryhmien käsikirja (MALLI)
    • Käsikirjan sisältöjen kirjaaminen
    • Käsikirjan luominen, tuottaminen ja toteutus
    • Käsikirjan visualisoinnin osto palveluna, alustan kustannukset
 6. Osallisuuden vahvistaminen
    • Kieli- ja kulttuuriryhmien kotouttamispeli, jolla kartoitetaan kohderyhmän ideoimia ja tarvitsemia kotoutumisen tarpeita kunnassa.
    • Harrastus- ja seuratoimintaa organisoivien tahojen järjestämät osallistavat toimet.
 7. Vapaa sivistystyö ja seuratoiminta maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisen tukemisessa
    • Perheiden tukeminen, yksittäisten maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vapaa sivistystyö ja kotoutumisen tukeminen.
    • Kohtaamistoimintaa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön kesken.
    • Seura- ja harrastustoiminnan osallistavat toimet

Lisätietoja hankkeesta - Tilläggsinformation om projektet

Rauno Mononen, hankkeen koordinaattori, Lukkarin koulun rehtori.

Juhani Kärki, Erityissuunnittelija, Sipoon kunta


 • Sipoon kunta on saanut OKM:ltä avustusta hankkeeseen 120.000€ (oma osuus 10% eli 12.000€). Käyttöaika 14.8.2017 - 31.7.2019. Avustus koskee varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Projektikoodi: 1393.