Сайт вчителя української мови та літератури

Контрольна робота №

Українська мова

11 клас

І варіант

1. Колискою античного ораторського мистецтва вважається…:

А Греція Б Рим

В Русь-Україна Г Візантія

2. Логографи – це …:

А інструменти, за допомогою яких записувалися промови

Б кафедри, підвищення, з яких оголошувалися промови

В люди, які писали промови для клієнтів суду

Г люди, які писали церковні промови

3. У риториці Русі-України виділяють 2 основні під жанри…:

А дидактичний та панегіричний Б дидактичний та церковний

В судовий та військовий Г християнський та світський

4. Оберіть визначних ораторів київського періоду?

А Кирило Туровський Б Климент Смолянич

В митрополит Іларіон Г Ярослав Мудрий

Д Нестор-літописець

5. Хто із видатних письменників був блискучим ритором, який часто виступав як депутат та адвокат в суді?

А І. Франко Б М. Грушевський

В І. Нечуй-Левицький Г П. Мирний

Д Б. Грінченко

6. Науково-популярна лекція – це жанр…:

А дипломатичного красномовства Б рекламного красномовства

В академічного красномовства Г ділового мовлення

Д похвального красномовства

7. Встановіть відповідність:

А розповідь 1) вияв ставлення мовця щодо суті явища

Б роздум 2) відтворення реального життя в динаміці

В оцінка предмета 3) відтворення реального життя в статиці

Г опис 4) виражає причинно-наслідкові відношення

5) висловлювання однієї особи з метою передачі

Інформації

8. Відредагуйте речення:

Бабуся попросила онука купити собі ліки.

Він просидів цілий вечір, обдумуючи свою автобіографію.

У кожної людини є своя заповітна мрія.

Мені здається, що він говорить одне, а думає зовсім друге.

Всякий учень повинен пройти це тестування.

9. До поданих висловів доберіть подібні за змістом поетичні паралелі (наприклад: падає листя – кружляє в танці листопад).

Шелестить листя; заходить сонце; іде дощ; блискає блискавка; з’явилася зоря.

10. Складіть невеличкий зв’язний текст, використовуючи наведені словосполучення:

За рішенням українського парламенту; Україна незалежна; свято народу; по всій країні море живих квітів; синьо-жовті прапори; транспаранти з написами; радісні обличчя людей.

Контрольна робота №

Українська мова

11 клас

ІІ варіант

1. Що таке софістика?

А складання медичних трактатів

Б уміння хитромудро сперечатися

В широке обговорення якогось спірного питання для з’ясування різних поглядів

Г манера оратора промовляти й триматися перед аудиторією

Д наука про структуру промови

2. Оберіть хибне твердження:

А промови на захист себе називали апологіями

Б справжнім реформатором риторики став Арістотель

В Демосфен – найвидатніший майстер ораторського мистецтва Стародавньої Греції

Г Цицерон, Квінтиліан, Сенека Старший, Авсоній – блискучі оратори Давньої Греції

3. Боротьба двох течій християнства – православ’я й католицизму – стимулює розвиток в Україні…:

А судового красномовства Б полемічної літератури

В науково-популярного красномовства Г дидактичних жанрів

Д софістики

4. Хто є засновником Києво-Могилянської академії?

А Костянтин Острозький Б Іоаникій Галятовський

В Феофан Прокопович Г Петро Могила

Д Михайло Ломоносов

5. Яка термінологічна одиниця риторики представлена у вислові «у кожного плюса є свої мінуси»?

А гіпербола Б парадокс

В метафора Г порівняння

6. У якому рядку подано всі жанри, які належать до судового красномовства?

А допит, напучення, ділові переговори, доповідь

Б звітна доповідь, пропагандистські виступи, захисна промова, конституція

В військовий устав, конспектування, резюме, самозахисна промова

Г юридичні консультації, кодекси, тексти законів, свідчення

Д особисте листування, дружня бесіда у невимушених умовах, ділові переговори, листування

7. Встановіть відповідність:

Ділові папери Мовне кліше

1 заява А) одержав нараховані учням 300 грн.

2 протокол Б) прошу надати мені

3 доручення В) ми, що нижче підписалися

4 розписка Г) контроль за виконанням покласти на…

5 автобіографія Д) підпис учня 11 класу Пилипчука Ю. В. засвідчую

Е) 1987 року я пішов до 1 класу ЗОШ № 285 м. Києва

8. Відредагуйте речення:

Бабуся попросила онука купити собі ліки.

Він просидів цілий вечір, обдумуючи свою автобіографію.

У кожної людини є своя заповітна мрія.

Мені здається, що він говорить одне, а думає зовсім друге.

Всякий учень повинен пройти це тестування.

9. До поданих висловів доберіть подібні за змістом поетичні паралелі (наприклад: падає листя – кружляє в танці листопад).

Шелестить листя; заходить сонце; іде дощ; блискає блискавка; з’явилася зоря.

10. Складіть невеличкий зв’язний текст, використовуючи наведені словосполучення:

За рішенням українського парламенту; Україна незалежна; свято народу; по всій країні море живих квітів; синьо-жовті прапори; транспаранти з написами; радісні обличчя людей.

ам[Z &�