รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นางฉวี ชินพัณณ์

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

  • โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  • การดำเนินโครงการอาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร/อบรมเขียนแผนธุรกิจและศึกษาดูงาน

  • การประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

  • การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้

  • แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  • แบบฟอร์มธุรกิจแบบย่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง