รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • สำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
  • โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • การดำเนินโครงการอาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร/อบรมเขียนแผนธุรกิจและศึกษาดูงาน
  • การประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
  • การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งเรียนรู้
  • แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  • แบบฟอร์มธุรกิจแบบย่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

นำเสนอ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ประจำปีการศึกษา 2560