ฝ่ายอุดมศึกษา 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ระเบียบ ข้อบังคับ