คณะศิลปศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (4 ปี)

ระเบียบ ข้อบังคับ