ฝ่ายอุดมศึกษา

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

ระเบียบ ข้อบังคับ