ลงทะเบียนผู้ป่วยOn line หน่วยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

กรณีที่ท่านเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลครั้งล่าสุดเกิน 5 ปีขึ้นไปหรือถ้าไม่แน่ใจ

ให้ท่านกรอกข้อมูลในช่องยังไม่เคยมารับบริการ