Kelaluokat ja korvaukset

Laki luokittelee työterveyshuollon kustannukset kahteen korvausluokkaan

Korvausluokka I (KL I)

  • Luokka sisältää työpaikan terveysvaaroja ehkäisevät ja työntekijöiden terveyttä ja työkykyä tukevat palvelut. Näitä ovat esimerkiksi työpaikkaselvitys, terveystarkastukset, työpaikkakäynnit, työterveyteen liittyvä neuvonta ja työkykyä ylläpitävä toiminta sekä yritys että yksilötasolla. Toiminta on lakisääteistä ja pakollista yrityksille, joilla on yksikin palkkasuhteessa oleva työntekijä.

Korvausluokka II (KL II)

  • Luokka sisältää sairaanhoidon. Sen järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista ja sisältö on sopimuskohtaista.

Mitä Kela korvaa?

Korvausten enimmäismäärästä päätetään vuosittain. Kelan harkinnan mukaan työnantaja voi saada toteutuneista kustannuksista korvausta Kelalta sairaanhoidon palveluista enintään 50% (KL II) ja ennaltaehkäisevästä (KL I)toiminnasta enintään 60%. Korvausten saaminen edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Työpaikalla on lain vaatimukset täyttävät työterveyshuolto.
  • Työnantajalla ja palveluiden tuottajalla on kirjallinen sopimus työterveyshuollon järjestämisestä ja kirjallinen toimintasuunnitelma.
  • Työterveyshuoltopalvelut ovat maksuttomia työntekijälle.
  • Yrityksessä on sovittu yhtenäinen käytäntö sairauspoissaolojen seurantaa varten. Yritys toimittaa sairauspoissaolot työterveyshuollolle, jos työntekijä ei ole erikseen kieltänyt todistuksen tai lausunnon luovuttamista.
  • Työnantaja on laatinut yhdessä työterveyshuollon kanssa työkykyä tukevan toimintamallin ja se löytyy kirjallisena työpaikalta. Siinä tulee olla kuvattuna, miten työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan. Alle 20 hengen työpaikassa tämä voidaan kuvata osana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Muutoin tulee laatia erillinen toimintamalli.
  • Toimintamalli sisältää työkykyseurannan ja raportoinnin vastuut. Yli 20 hengen yrityksissä työterveyshuollon tulee raportoida työkykyseurannasta vuosittain.
  • Työkykyseurannan tietoja ja varhaisen tuen toteutumista arvioidaan säännöllisesti.
  • Työsuojelutoimikunnalle tai vastaavalle työpaikan yhteistoimintaelimelle on annettu mahdollisuus antaa lausunto korvaushakemuksesta.

Lisätietoja: Kela, hakulomake