Velvollisuudet

Työnantajan velvollisuuksia

 1. Työturvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä vastaaminen
 2. Työterveysyhteistyö työterveyshuoltolain toteuttamiseksi
 3. Riskinarvion, työsuojelun toimintaohjelman laatiminen sekä työhön ja työoloihin liittyvien riskien minimoiminen. Tarvittaessa henkilösuojaimien ja muiden apuvälineiden hankkiminen.
 4. Altistumista koskevista määräyksistä, rekistereistä ja näiden ylläpidosta huolehtiminen
 5. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen
 6. Työterveyshuoltopalveluiden järjestäminen ja kustantaminen työntekijöille
 7. Työterveyshuoltosopimuksen, työpaikkaselvityksen, toimintasuunnitelman, työterveyshuoltolain ja sen nojalla annettujen säädösten nähtävillä pitäminen
 8. Lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen hankkiminen
 9. Ensiavun järjestäminen ja työntekijöiden riittävästä ensiapukoulutuksesta huolehtiminen
 10. Työterveyshuoltoon ilmoittaminen, jos työntekijällä täyttyy vuoden kertymänä 30 sairauspoissaolopäivää
 11. Toimenpiteet työntekijän työkyvyn palauttamiseksi ja työssäpärjäämisen seuranta
 12. Työterveyshuollon lainmukaisten pätevyyksien varmistaminen
 13. Päihdeohjelman laatiminen, jos henkilöstölle tehdään huumausainetestejä

Tyontekijanvelvollisuuksia

 1. Työterveyshuoltolaissa määriteltyihin terveystarkastuksiin osallistuminen
 2. Henkilökohtaisen terveyssuunnitelman laatimiseen osallistuminen. Myös työnantaja voi ohjata potilaan perustellusta syystä terveystarkastukseen. Osallistumatta jättäminen voidaan tulkita irtsisanomisperusteeksi
 3. Työnantajalle työhön liittyvistä vaaroista ja puutteista ilmoittaminen sekä työolojen parantamiseen liittyvien ehdotusten tekeminen
 4. Työterveysyhteistyö työterveyshuoltolain toteuttamiseksi

Työterveyshuollon velvollisuuksia

 1. Työterveyshuoltosopimuksen, työpaikkaselvityksen, terveystarkastusten ja toimintasuunnitelman tekeminen
 2. Tiedon ja neuvonnan antaminen työkyvyn turvaamiseksi
 3. Työntekijän työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen
 4. Työntekijän hoidon ja kuntoutuksen yhteensovittamisen suunnittelu
 5. Työterveysyhteistyön tekeminen työntantajan ja työntenkijöiden kanssa
 6. Yhteistyö perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kanssa
 7. Työterveyshuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehtiminen
 8. Terveystietojen salassapito (laki yksityisyyden suojasta)