Fysikaaliset altisteet

Fysikaaliset altisteet

Fysikaalisia altisteita ovat muun muassa melu, tärinä, sähkö, lämpötilojen vaihtelut, optinen säteily ja sähkömagneettiset kentät. Suuresta altistumisesta voi sairastua välittömästi. Pitkäkestoinen altistuminen voi aiheuttaa haitan ilmenemisen vähitellen. Useille altisteille on säädetty raja-arvot, joiden ylittämisen jälkeen sairastumisriski kasvaa merkittävästi.

Lisätietoja: Työsuojelu, Työterveyslaitos

Melu

Melualtistumista mitataan melumittareilla. Melulaskinauttaa melun määrän arvioimisessa. 80dB melualtistuksessa työnantajan on tarjottava mahdollisuus asianmukaisiin kuulosuojaimiin, koska päivittäinen 80 dB melualtistus saattaa aiheuttaa kuulovaurioita. Yli 85dB altistuksessa täytyy aina käyttää kuulonsuojausta. Jos ääntä täytyy korottaa keskustellessa, on äänenvoimakkuu yleensä yli 85dB.

Lisätietoja: Työsuojelu, Työterveyslaitos,Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tärinä

Tärinässä huomioidaan etenkin koneissa ja laitteissa ilmoitetut tärinäarvot sekä työntekijän henkilökohtainen ajallinen altistuminen tärinälle. Tarvittaessa tehdään tarkentavia mittauksia.

Lisätietoja: Työterveyslaitos, Työsuojelu

Lämmönvaihtelut

Voimakkaat lämmönvaihtelut ovat riskitekijä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksille. Kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa työn raskaus, vaatetus, kosteus, auringon lämpösäteily ja ilman liikkuminen. Riskiä lisäävät sairaudet, lääkkeet, yli- ja alipaino, nestevaje ja univaje.

Lisätietoja: Työterveyslaitos, Työsuojelu

Ionisoimaton säteily

Ionisoimatonta säteilyä ovat ultraviolettisäteily, näkyvä valo, lasersäteily, infrapunasäteily, mikroaallot, radiotaajuiset ja pientaajuiset sähkömagneettiset kentät sekä staattiset sähkö- ja magneettikentät. Näille on omat raja-arvonsa ja mittaustekniikkansa. Ensisijaista on huolehtia työssä käytettävien laitteiden kunnosta, minimoida altistuminen työssä ja käyttää tarvittaessa asianmukaisia suojaimia.

Lisätietoja: Työsuojelu

Sähkömagneettiset kentät

Sähkömagneettiset kentät eivät yleensä aiheuta riskiä työntekijälle. Riski kohdistuu lähinnä henkilöihin, joilla on kehonsisälle asennettuna esimerkiksi sydämentahdistin. Usein suojaukseksi tarvitaan vain tilanteen mukaan arvioitu riittävä etäisyys kentän lähteeseen. Ensisijaista on huolehtia työssä käytettävien laitteiden kunnosta ja minimoida altistuminen. Sähkömagneettisille kentille on määritelty raja-arvot.

Lisätietoja: Työterveyslaitos,Työsuojelu