Teacher มอซับแดง

โดย นายทวีชัย หาโกสีย์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ( คศ.4 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย