ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА


ДЕПАРТАМЕНТ "ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ"

Квалификация на педагогически специалисти

Записване за курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по...":  


Форми на квалификация за ПКС 2024 г., 

професионално-педагогически специализации (ППС) 2023/2024 г.:
 Завършилите професионално-педагогическа специализация могат да придобият III ПКС, ако отговарят на изискванията на Наредба № 15/2019 г, чл. 56 и чл. 60 и подадат необходимите документи..


Успешна  сесия за присъждане на ПКС 2023!

Успешно приключи изпитната сесия за присъждане на професионално-квалификационни степени за 2023 г. 

Честито на всички кандидати, повишили своя кариерен статут!

Педагогическите специалисти, желаещи да се включат във форми на квалификация, свързани с присъждането на ПКС за 2024 година, могат да заявят това чрез формулярите за подготвителни курсове за V, IV, II, I ПКС или професионално-педагогически специализации (ППС) за кандидати за III ПКС.

30.10.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ОРГАНИЗИРА 

обучение за учители по информатика и информационни технологии, начални учители и учители по професионална подготовка (програмиране)

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ


ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ


 

Курсовете са подходящи за учители, които преподават учебно съдържание по компютърно моделиране - начални учители и учители по информатика и информационни технологии, както и програмиране в профилирани и професионални паралелки в гимназиален етап. 


Завършилите професионално-педагогически специализации могат да придобият III ПКС, ако отговарят на изискванията на Наредба № 15/2019 г, чл. 56 и чл. 60 и подадат необходимите документи.


Технически университет - Варна организира:  

Курс на тема "Иновативни подходи в обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата" с лектор проф. д-р Росен Алексиев.

Такса за 1 курсист - 60 лв. (включва обучение и издаване на удостоверение).

Време на провеждане на присъствените часовена 26 и 27 април 2023 г. от 14.30 ч.

Обучението на посочените дати ще се проведе синхронно от разстояние в електронна среда

На регистрираните участници ще бъде изпратен линк за влизане във видеоконферентната връзка.

Хорариум – 32 академични часа (16 акад. ч. присъствени / 16 акад. ч. неприсъствени).

Брой квалификационни кредити – 2.

Предназначение: За учители, които ще провеждат обучение на деца и ученици по БДП.

На участниците ще бъдат предоставени видео-материали и презентации за онагледяване на обучението; тестове за решаване.

  

След приключване на курса всеки участник  ще получи удостоверение с присъдени кредити, съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

За участие в курса е необходимо до 21.04.2023 г. да бъде попълнен формуляр чрез линка:

https://forms.gle/H4ygvEDVjBq117YH7


Сумата за курса следва да бъде преведена до 24.04.2023 г. по сметката на Технически университет - Варна:

Обслужваща банка: ДСК - АД

BIC код: STSABGSF

IBAN: BG08STSA93003116000301

Основание за плащане: Курс № 146

Успешна  сесия за присъждане на ПКС 2022!

Успешно приключи изпитната сесия за присъждане на професионално-квалификационни степени за 2022 г. 

Честито на всички кандидати, повишили своя кариерен статут!

Педагогическите специалисти, желаещи да се включат във форми на квалификация, свързани с присъждането на ПКС за 2023 година, могат да заявят това чрез формулярите за подготвителни курсове за V, IV, II, I ПКС или професионално-педагогически специализации (ППС) за кандидати за III ПКС.

24.10.2022 г.


ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ  НА КАНДИДАТИ ЗА ПКС ЗА 2022 г. В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

от 01.06.2022 г. до 29.07.2022 г.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават комплекта документи, както следва:

1. за трета и за първа професионално-квалификационна степен в случаите по чл. 57, ал. 5 на Наредба № 15 – през цялата година;

2. за всички професионално-квалификационни степени с изключение на посочените в т. 1от 1 юни до 29 юли 2022 г..

Комплектът документи за придобиване на ПКС може да бъде подаден в Технически университет – Варна:

- лично или чрез друго лице:

  От понеделник до петък от 9.00 ч. до 10.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.   в НУК (нов учебен корпус - вдясно от входа на ул. "Студентска" № 1), каб. 218.

- по куриер /крайна дата за получаване в ТУ - 29.07.2022 г./ на адрес:

Технически университет - Варна

Деловодство - тел. 052/383 251

За инж. Д. Русева, ДЕПОС, каб. 234

Ул. „Студентска” № 1

Гр. Варна – 9010

В случай, че бъде установена неизправност в документите, те ще бъдат върнати за сметка на кандидата по куриерска фирма на посочения от него адрес!

Запознайте се със списъка с необходими документи за кандидатстване,  изискванията към кандидатите, съответната такса и графика на провеждане на изпитите!

За повече информация: teachers@tu-varna.bg, тел.: 0899904940, инж. Даринка Русева


Успешна  сесия за присъждане на ПКС 2021!

Успешно приключи изпитната сесия за присъждане на ПКС за 2021 г. Честито на всички кандидати, повишили своя кариерен статут!

Желаещите педагогически специалисти да се включат във форми на квалификация, свързани с присъждането на ПКС за 2022 година, може да заявят това - подготвителни курсове за V, IV, II, I ПКС или професионално-педагогически специализации (ППС) за кандидати за 3. ПКС. 

25.09.2021 г.

Технически университет – Варна извършва продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, провежда подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) и изпитни процедури за ПКС  съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Квалификационната дейност се осъществява от високо квалифицирани преподаватели от Технически университет, от преподаватели с дългогодишен опит в квалификацията на педагогическите специалисти и от иновативни учители  в следните форми:


Подробна информация е публикувана в раздела "Форми на квалификация".    


За курсисти извън Варна Технически университет предлага нощувка в общежитието или организира настаняване в хотел. 

В ТУ има възможност за хранене.


Във връзка със смяна на банката, обслужваща Технически университет - Варна, считано от 03.04.2023 год. НОВАТА банкова сметка е:

IBAN: BG08STSA93003116000301      BIC: STSABGSF      БАНКА ДСК АД

Основание за плащане: "Курс № ………"

                                            "ППС ................"

                                            "Изпитна процедура за ......... ПКС"


Лица за контакт: инж. Даринка Русева, тел. 0899 904 940, e-mail: teachers@tu-varna.bg 

Д. Атанасова, тел. 0898780238, e-mail: diana.atanasova@tu-varna.bg 
СБОРНИК С ПУБЛИКАЦИИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО  ИЗДАНИЕ 

"КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

Технически университет - Варна предлага възможност за публикация в периодичното специализирано издание "Клъстери и иновации в образованието". Заявка за публикация може да подадете чрез попълване на формуляра.  Изисквания за форматиране на материала - вижте файла.

За всяка една публикация трябва да попълните отделна заявка. Ако една публикация има повече от един автор, всеки автор попълва отделна заявка. Самият материал за публикуване изпратете като файл на diana.atanasova@pgtu.tu-varna.bg

Таксата за публикуване на материал в сборника е 50 лв. на публикация за всеки автор. 

След като получите по имейл потвърждение, че публикацията е одобрена, ще последвате указанията за плащане на таксата в писмото и прикачите снимка на платежния документ във формуляра: https://bit.ly/3ODyYh3 


Информация за плащане за публикация:

Наименование на организацията: ВТП-ТУВ ЕООД

Банка ДСК

IBAN: BG13STSA93001515065457

BIC: STSABGSF

Основание за плащане: сборник "Клъстери 24".

Може в един превод да са включени повече от една такса.