ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Квалификация на педагогически специалисти

Технически университет – Варна извършва продължаваща квалификация на педагогическите специалисти съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Квалификационната дейност се осъществява от високо квалифицирани преподаватели от Технически университет, от преподаватели с дългогодишен опит, работили по квалификацията на педагогическите специалисти и от иновативни учители.

Предложените квалификационни курсове са с хорариум 16 академични часа (8 акад. часа в присъствена форма и 8 акад. часа в дистанционна форма на обучение), като след приключване на обучението всеки участник получава удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Могат да бъдат проведени курсове с хорариум 32 акад. часа, 2 квалификационни кредити или 48 акад. часа, 3 квалификационни кредити.

Курсовете се провеждат в Технически университет – Варна и по места по заявка на възложителя.

Време на провеждане - по договаряне.


Подаване на заявка:

За група - възложителят (РУО, общини, училища, детски градини и др.) изпраща писмо до Ректора на ТУ на е-mail teachers@tu-varna.bg, в което подава информация за темата на курса, брой участници, място на провеждане, лице за контакт и телефон.

Индивидуални заявки - кандидатът изпраща писмо на е-mail teachers@tu-varna.bg, в което записва темата на курса, трите си имена, месторабота и тел. за връзка.

След събиране на група за курс по посочената тема, ТУ уведомява кандидата за време и място на провеждане на обучението.


Финансови условия за обучение с хорариум 16 акад. часа, 1 квалификационен кредит:

40-50 лв. такса на участник според спецификата на курса за курсове в гр. Варна;

45-60 лв. такса на участник за курсове по места (в тази такса са включени командировъчните разходи на лектора).

За издаване на удостоверение с присъдени квалификационни кредити не се заплаща допълнителна такса.

При заявка от учебно заведение с по-голям брой участници, финансовите условия подлежат на договаряне.

Курсовете по БДП (№ 0101, 0102 и 0201) са с хорариум 32 академични часа (16 акад. часа в присъствена форма и 16 акад. часа в дистанционна форма на обучение) и след завършването на обучението се присъждат 2 квалификационни кредити.

Такса на участник за обучение в гр. Варна – 60 лв.; за обучение по места – 65-70 лв.


За курсисти извън Варна Технически университет предлага нощувка в общежитието или организира настаняване в хотел. В ТУ има възможност за хранене.

Технически университет провежда квалификационни курсове и извън обявените в плана по заявена от възложителя тема.


Банкова сметка на Технически университет - Варна:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна

IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка

SWIFT/BIC код : IABGBGSF

Основание за плащане: “Курс № ………”


Лице за контакт – инж. Д. Русева, e-mail: teachers@tu-varna.bg


Темите за квалификационни курсове са публикувани в "План 2018/2019".


Списък с курсове за учители за Проект на МОН BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ .