ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Квалификация на педагогически специалисти

Технически университет – Варна извършва продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, провежда подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) и изпитни процедури за ПКС съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Квалификационната дейност се осъществява от високо квалифицирани преподаватели от Технически университет, от преподаватели с дългогодишен опит в квалификацията на педагогическите специалисти и от иновативни учители в следните форми:

  • Краткосрочни квалификационни курсове

  • Дългосрочни курсове:

      • Професионално-педагогически специализации (ППС)

      • Курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител"; "Учител по информатика и информационни технологии"; "Учител по математика"; "Учител по чужд език (английски език)".

  • Процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).

  • Публикуване на статия в специализирано издание - електронен сборник "Клъстери и новации в образованието" - заявка 2021 г. Изисквания за оформлението - файл.


Подробна информация е публикувана в раздела "Форми на квалификация".


За курсисти извън Варна Технически университет предлага нощувка в общежитието или организира настаняване в хотел.

В ТУ има възможност за хранене.


От 1.07.2021 банковата сметка на ТУ - Варна е нова!


Банкова сметка на Технически университет - Варна:

Банка: ОББ АД

IBAN: BG33UBBS80023116000310

BIC код: UBBSBGSF

Основание за плащане: "Курс № ………"

"ППС ................"

"Изпитна процедура за ......... ПКС"


Лице за контакт – инж. Д. Русева, e-mail: teachers@tu-varna.bg

GSM: 0899 904 940

тел.: 052 383449
Технически университет - Варна предлага възможност за публикация в периодичното специализирано издание "Клъстери и иновации в образованието". Заявка за публикация може да подадете чрез попълване на формуляра. Такса: 40 лв. Изисквания за форматиране на материала - вижте файла.

Информация за плащане за публикация:

Наименование на организацията: ВТП-ТУВ ЕООД

Банка ДСК

IBAN: BG13STSA93001515065457

BIC: STSABGSF

Основание за плащане: сборник "Клъстери21".

Може в един превод да са включени повече от една такса.