Säännöt

Tuusulanjärven Urheilukalastajat ry

Yhdistyksen säännöt

I. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Tuusulanjärven Urheilukalastajat ry ja sen kotipaikka on Järvenpää.

II. Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on vapaa-ajankalastuksen, kalavesien hoidon ja tuoton edistäminen ja kehittäminen, kalastuskulttuurin vaaliminen sekä oikean ja hyvän kalamieshengen luominen vapaa-ajankalastajiin.

Seura toteuttaa tarkoitustaan:

1) Hankkimalla jäsenistölleen kalavesiä ja kalastusoikeuksia,

2) harjoittamalla kalavesien hoitoa ja kalanpoikasten viljelyä,

3) pyrkimällä olemaan yhteistoiminnassa toimialueensa kalastusviranomaisten kanssa vapaa-ajankalastusta koskevissa asioissa,

4) järjestämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä illanviettoja,

5) harjoittamalla opiskelija- ja nuorisotoimintaa,

6) järjestämällä kilpailuja ja näytöstilaisuuksia,

7) järjestämällä kalastus- ja tutustumismatkoja jäsenilleen sekä kotimaassa että ulkomailla,

8) luomalla yhteyksiä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.

Toimintansa tueksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seura voi omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

III. Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut seuran tarkoituksesta. Seuran varsinaiset jäsenet suorittavat liittymismaksun sekä vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää syyskokous. Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksittäisiä henkilöitä ja oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa ja jotka maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattavana jäseninä oleville henkilöille ja yhteisöille.

Varsinaisilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa. Kannattavilla jäsenillä on seuran kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta. Seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa tehdyllä päätöksellä, jota on kannattanut vähintää ⅔ annetuista äänistä kutsua henkilö, joka erityisen huomattavasti on edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

Seuran jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä, laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen hallituksen määräämänä aikana, syyllistyy kalastus- ja rikoslain vastaisiin tekoihin, rikkoo seuran järjestyssääntöjä, toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti, tai seuralle vahinkoa aiheuttaen, voi hallitus rikkomuksen laadun tai seuraamukset huomioonottaen antaa jäsenelle varoituksen, määräaikaisen oleskelukiellon seuran kalastustarkoitusta varten hallussaan olevalle maa- ja vesialueelle tai erottaa seurasta.

Erotetulla on oikeus vedota seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

IV. Seuran toimielimet

Seuran toimielimet ovat seuran kokous ja hallitus.

Seuran kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

10§

Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta: syys- ja kevätkokous. Seuran syyskokous pidetään syys-marraskuussa ja kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Seuran ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Viime mainitussa tapauksessa kokouskutsu on lähetettävä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus hallitukselle on esitetty.

Seuran kokouksista on ilmoitettava kullekin jäsenelle kahta viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjallisella kutsulla, tai ilmoittamalla siitä kotipaikkakunnan suurimmassa paikallislehdessä maksetulla lehti-ilmoituksella tai postittamalla kaikille jäsenille seuran jäsenlehti, jossa kokouskutsu on ilmoituksena julkaistu.

Jäsenille menevän kokouskutsun tulee sisältää luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Jos seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksessa käsiteltäväksi, on asia esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

11§

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, elleivät nämä säännöt toisin määrää. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii.

Äänestyksessä voittaa asian mennessä tasan sen mielipide, jonka kannalla puheenjohtaja on. Vaaleissa äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee kuitenkin arpa.

12§

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja äänten laskijat.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Päätetään seuralle tulevana vuotena suoritettavan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

6. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio tulevaa vuotta varten.

7. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma.

8. Toimitetaan seuran puheenjohtajan ja hallituksen varajäsenten vaali, sekä hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, tai heidän sijastaan tilintarkastusta hoitamaan voidaan valita myös tilintarkastusta hoitava yhteisö.

10. Käsitellään seuran hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat.

11. Käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat.

12. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

13§

Seuran kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja äänten laskijat.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään seuran hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.

6. Esitetään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

7. Käsitellään seuran hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat.

8. Käsitellään seuran jäsenten hallitukselle kokousta varten esittämät asiat.

9. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

14§

Seuran asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi.

Hallitus valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, lukuunottamatta varajäseniä ja puheenjohtajaa, joiden toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä seuralle taloudenhoitajan, joka voidaan nimetä myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme jäsentä sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen päätösestä tulee enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisena.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan hallituksen alaisuudessa niille määrättyjä vastuullisa tehtäviä.

5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata sen järjestön, jossa seura on jäsenenä, sääntöjen ja ohjeiden suralle asettamista velvoitteista.

7. Vastata seuran kokousten asettamista velvoitteista.

8. Pitää jäsenluetteloa.

9. Hoitaa seuran taloutta.

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12. valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14. Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

V. Seuran nimen kirjoittaminen

15§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

VI. Tilit

16§

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

VII. Seuran sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen ja lakkauttaminen

17§

Sääntöjen muutosehdotukset on annettava kirjallisesti hallitukselle, joka jättää asian seuran kahden perättäisen kokouksen ratkaistavaksi, joissa kummassakin esityksen on saatava vähintään ⅔ annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi ja joista jälkimmäisessä äänestetään ainoastaan ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

18§

Seuran purkamiseen vaaditaan, että päätös tästä tehdää kahdessa vähintään kahden viikon välein pidetyssä seuran kokouksessa niin, että kummallakin kerralla vähintään ⅔ annetuista äänistä on purkamisen kannalla.

19§

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran sääntöjen 2§ mukaiseen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.