แผนภูมิ 1 จำนวนสำรวจความพึงพอใจบริการด้านแพทย์แผนไทยฯ จ.สุพรรณบุรี
แผนภูมิ 2 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจบริการด้านแพทย์แผนไทยฯ จ.สุพรรณบุรี
แผนภูมิ 3 สัดส่วนผลการประเมินความพึงพอใจบริการด้านแพทย์แผนไทยฯ จ.สุพรรณบุรี